Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Året i utbildningsfrågor

Linnékårens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsfrågor, något som tenderar att falla i skymundan. Därför har vi gjort en liten sammanställning av några av de viktigaste frågorna vi har arbetat med under det här verksamhetsåret.

Utbildningskvalitet

Det mest grundläggande vi gör är att arbeta för att främja utbildningskvaliteten vid Linnéuniversitetet. Att ge en snabb överblick är inte alltid enkelt. Men under året har det genomgående varit diskussion kring granskningsmodellerna universitetet har där man har diskuterat en möjlig revidering av Treklövern (LNU:s system för att säkra utbildningskvaliteten), interna checklistor i skapandet av en kvalitetskultur samt Universitetskanslersämbetets utvärderingar av Linnéuniversitetet kvalitetssäkring. En del studentinlagor har skrivits, både till UKÄ:s utvärderingar men även till universitetets utbildningsdialoger under både höst och vår.  

Kommunikation är en annan viktig kvalitetsaspekt som kåren arbetat med på olika plan. Därför har vi skapat informationsfilmer om kårens verksamhet, belyst behov av översättning på LNU:s hemsida samt deltagit inom olika forum så som Gula tråden, forskarhandledarutbildningen, behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning där vi har lyft studentperspektivet gentemot universitetet. På årets kvalitetskonferens höll även kårens ena utbildningsbevakare tal om vår syn på kvalitetsarbetet och framtiden. 

Studeranderepresentation

För Linnékåren är en fråga som alltid diskuteras och arbetas med studeranderepresentation. I år så har det skett stort arbete med studeranderepresentation i form av revidering av universitets lokala regler där kåren har medverkat i beredningen. Även frågor gällande arvodering har påbörjats men blir för nästkommande verksamhetsår att fortsätta arbeta med. I Linnékårens interna arbete har vi arbetat med frågor gällande studerandeskyddsombuden, uppdatering av vår handbok för studeranderepresentanter och programråd. Vi har även hållit utbildningar för våra studeranderepresentanter där den första utbildningen för engelsktalande studenter hölls under vårterminen.  

Läs mer om studeranderepresentation här!

Doktorandrelaterat

Doktorandernas dubbla roller som både anställd (oftast) och student gör att regelverket kring exempelvis arbetsmiljö och inflytande skiljer sig från det som gäller vanliga studenter. Linnékåren har under året tittat på frågor som rör ersättning till doktorandrepresentanter, deras möjligheter att påverka sin arbetsmiljö och hur de uppfattar att universitetets regelefterlevnad fungerar. Vi medverkar regelbundet i den högskolepedagogiska utbildningen för undervisande personal och emellanåt också i forskarhandledarutbildningen. 

Studiemiljö

Studenternas, och i synnerhet doktorandernas, fysiska och psykiska mående har varit en mycket högt prioriterad fråga under de senaste åren. Linnékåren har tagit ställning till, påverkat och informerat om vad vi sett som rimliga avväganden mellan “skydd” och “verksamhet” vid distansstudier, campusundervisning och inte minst vid examination. Kasten har varit många, snabba och tvära! Parallellt har vi arbetat med mer generella frågor kring den fysiska och organisatoriska studiemiljön och dessutom fått flera nya studerandeskyddsombud både i Kalmar och Växjö. Till hösten startar en arbetsgrupp med syfte att aktivt arbeta in studenternas arbetsmiljö i kommitténs arbete, där student- och doktorandombud samt Studenthälsan ska ingå.  

Läs mer om studerandeskyddsombud här!

Utbildningsföreningar

Medan Linnékåren överlag arbetar mycket gentemot universitetet och dess fakulteter så är en annan viktig del av vårt arbete vår relation samt stödet vi kan ge till våra utbildningsföreningar. Vi har därför jobbat med stödjande dokument för utbildningsföreningarna för att främja deras påverkansmöjligheter. Utbildningsutskott har hållits med föreningarna där viktiga utbildningsfrågor har kunnat lyftas. Under året har bland annat viktade terminer diskuterats där utskottsmötets diskussion resulterade i åsikten att de varken säkrar återhämtning eller kurskvalitet över jul. Här anser vi att det behövs en nationell lösning och därför har frågan lyfts hos Sveriges Förenade Studentkårer på årets fullmäktige.  

Disciplinärenden

Pandemin ledde till förändrade examinationsformer vilket skapade problem både för lärare och studenter. Antalet disciplinärenden ökade lavinartat och kåren har under det gångna året lagt mycket tid och energi på att hjälpa studenter som anklagats för fusk, plagiat och otillåtet samarbete. Anmälningarna har nu sjunkit tillbaka till mer normala (tyvärr alltför höga) nivåer, men vi har fortfarande tät dialog med universitetet rörande fusk. Tillräcklig tydlighet kring den enskilde studentens ansvar vid grupparbeten riskerar bli en framtida utmaning! 

Läs mer om fusk och plagiat här!

Dela nyheten:

Senaste nyheterna

Sivansfestivalen

På campus Växjö värmer vi upp inför en riktig festivalsommar med