Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Framförda studentåsikter till utbildningsdialogerna VT21

Under de första månaderna 2021 samlade Linnékåren in åsikter från studenter på  Linnéuniversitetet för formandet av studentinlagor till fakulteterna och Nämnden för lärarutbildningen (NLU). Inlagorna fokuserade på frågor kring utbildningskvalitet, lärares kunskaper och deras kommunikation med mera.  

Utbildningsdialogerna genomförs en gång per termin för att diskutera frågor relaterade till utbildning för fakulteterna och NLU. Dessa studentinlagor, där vi främst riktar oss till utbildningsföreningarnas styrelser, har gjorts i ett par år, men denna termin hade vi rekord i antal svarande vilket vi starkt uppskattar!  

De senaste terminerna har plågats av den pågående pandemin vilket även märkts av på utbildningsdialogerna och studentinlagorna. Hösten 2020 fanns två universitetsövergripande synpunkter: 

  • Många lärare har hög ämneskunskap men saknar förmåga att lära ut den på ett sätt som studenter förstår.  
  • I den digitala omställningen fanns många lärare som saknade den tekniska erfarenheten i hur man lär ut digitalt.  

Inför vårterminen 2021 fortsatte Linnékåren påpeka bristande pedagogisk skicklighet, även om lärares tekniska kompetens verkat ha ökat och inte längre kommenteras av studenter. Det studenter oroade sig för i stället var att den digitala utbildningen inte hade samma kvalitet som om den hade varit campusbaserad. ”Jag valde inte en distansutbildning och kvaliteten har blivit mycket sämre sen pandemin”, skrev en student, och liknande signaler framförs från studenter på andra lärosäten. Detta är något vi tar på stort allvar och fortsätter ta upp i olika sammanhang när universitetet planerar för kommande termin och utvecklingen på universitetet efter pandemin. 

Ett annat problem som togs upp var kommunikationen mellan lärare och student, något vi uppskattar att ni påtalar. Detta är ännu viktigare vid distansundervisning eftersom man inte kan stanna kvar och tala med läraren efter en föreläsning, eller då inspelade föreläsningar gör det svårt att ställa frågor. Vikten av att lärare kommunicerar tydligt och öppet med studenterna påpekas för universitetet i alla sammanhang, men är samtidigt något studenter också själva måste ta ansvar för; att våga ställa den där extra frågan till läraren och kräva tydlig kommunikation när det brister.  

I enkätsvaren framgick tydligt att många studenter mår sämre under pandemin. Ökad oro, mer stress, lägre motivation, försämrad studiemiljö, större ensamhet och sämre psykiskt välbefinnande rapporteras från studentkårer i hela Sverige. Det är en fråga vi tar på stort allvar och som vi ständigt påpekar för universitetet. Vi tycker de kan bli tydligare i sin information om vad för sorts hjälp och stöd som erbjuds den som mår dåligt, och vi skulle dessutom gärna se att enskilda lärare, kurs- och programansvariga tar större ansvar för sina studenters fysiska och psykiska välmående. Här behövs fler, nya och större tag!  

Såväl studentinlagorna som tidigare signaler vi fått indikerar att universitetet som helhet behöver se över hur man arbetar med lokala regler, studenters rättigheter och skyldigheter samt hur de hanterar och förbättrar sånt som leder till problem.    

Studenterna är det viktigaste på universitet; utan er går inte verksamheten runt! Vi måste som samlad grupp påpeka när något är fel och inta rollen som påverkare och pådrivare för att utveckla den undervisning som bedrivs. Ta ditt ansvar som individ och påverka din utbildning! Så fyll i den där kursvärderingen, bli studentrepresentant och prata med dina kårvalda om vad som är viktigt för dig!  

Tillsammans med dig skapar vi förändring och möjligheter!  

Louise Ahlström & Axel Lunden 
Utbildningsbevakare, Linnékåren 20/21

Dela nyheten:

Senaste nyheterna