Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Annonsera event Kalmar

Här kan ni som förening i Kalmar lägga ut ert event. Eventet kommer ligga ute i två veckor. Skulle det vara några problem med annonsen kontakta info@linnek.se med rubriken på ert event.   

0%

Eventsidan tillhandahålls av studentkåren Linnékåren som en kostnadsfri tjänst för att annonsera om kommande event tillhandahållna av studentföreningar vid Linnéuniversitetet. Tjänsten riktar sig enbart till av oss godkända studentföreningar. Du som vill annonsera om ett event ska garantera att beskrivningen är korrekt och att det finns tillstånd för att använda ev. bilder. 

Annonsören ansvarar för att de annonser som publiceras i Linnékårens kanaler uppfyller de regler som uppställs av Linnékåren. Detta innebär t.ex. att:
  • Innehållet i annons får inte göra intrång i annans rättigheter.
  • Annonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att innehålla inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.
  • Annonsören ansvarar för att eventuella personer som kan identifieras i en annons (exempelvis genom en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) har godkänt sin medverkan i annonsen.
  • Annonsören ska tillse att annons är i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler, inklusive dataskyddsförordningen (“GDPR”), och att Linnékåren genom exponering av annons inte agerar i strid med tillämpliga dataskyddsregler.
Annonsören ska hålla Linnékåren skadelös för all skada, som Linnékåren och dess företrädare drabbas av till följd av att annonsör (i) använder Linnékårens kanaler på ett otillåtet sätt, (ii) agerar i strid med lag, eller (iii) publicerar annons som är i strid med lagar och regler eller innebär intrång i tredje mans rättigheter.
 
Annonsören ska även ersätta Linnékåren för skada, avgift eller kostnad som Linnékåren drabbas av på grund av annonsörens brott mot avtalet. Annonsörens ansvar enligt denna punkt är begränsat till direkt skada, såvida annonsören inte har orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
 
Annonsörens skyldighet att ersätta Linnékåren gäller även i fråga om annons eller material som Linnékåren granskat utan att framställa invändningar.
 
Om krav riktas mot Linnékåren med anledning av en annons ska Linnékåren informera annonsören därom. Annonsören ska på Linnékårens begäran, på egen bekostnad och i skälig omfattning, biträda Linnékåren i hanteringen av krav som riktas mot Linnékåren med anledning av en annons.
 
Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare i Linnékårens kanaler varierar från tid till annan. Linnékåren bär inte något ansvar för sådan variation.
 
Linnékåren har även rätt att, helt eller delvis, stänga av eller avbryta publicering:
  • Annonsören bryter mot Linnékårens allmänna villkor.
  • Annonsören, eller representant för Annonsören, beter sig olämpligt gentemot Linnékårens personal, användare eller andra annonsörer.
  • Annonsören inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut eller andra konsumentskyddande lagar.
  • Linnékåren har anledning av misstänka att annonsören inte bedriver en seriös verksamhet, t.ex. genom att agera bedrägligt gentemot Linnékårens användare, sakna nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamheten eller tillhandahålla otillräcklig eller missvisande information.

Linnékåren granskar annonsen innan den publiceras, och förbehåller sig rätten att neka publicering. Linnékåren förbehåller sig även rätten att plocka bort redan publicerade annonser. 

Vid frågor kan du kontakta Linnékåren på 010 330 30 09 eller info@linnek.se. Dessa villkor kan uppdateras och förändras utan föregående meddelande. Tjänsten kommer dock alltid att tillhandahållas kostnadsfritt för studentföreningar.

Genom att trycka på “Lägg upp annons” förhåller sig annonsören till ovannämnda användarvillkor.

Annonsen läggs upp på https://linnek.se/foreningsevent-kalmar/