Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Nya corona-åtgärder på LNU

Med ökad smittspridning i samhället så har nya råd kommit vilket påverkar högskoleutbildning. Vid en presskonferens mellan utbildningsministern och UKÄ angavs det att studier på plats fortsatt är planen men att distansstudier kan nyttjas för att glesa ut i universitetets lokaler. Studenter med behov av att vara på plats kommer att prioriteras, detta kan exempelvis gälla examination, dock bör det då ske med smittskyddsåtgärder. Att både statliga råden och Linnéuniversitetet har gått ut med möjligheten att skapa fler examinationstillfällen för de studenter som ej kan delta vid ordinarie tentamenstillfälle på grund av smitta är positivt. Att fler tillfällen ges är behövligt för att underlätta för studenterna att kunna genomföra sin utbildning samtidigt som de möjliggör för studenter att kunna ta ansvar och stanna hemma vid sjukdom. Likaså öppnar CSN för att ta hänsyn till studenter som faller efter i sina studier på grund av pandemins påverkan.  

Vid Linnéuniversitetet så anges det på deras Corona-sida att undervisning på campus är fortsatt huvudregel men att distansundervisning kan ges för utglesning. Det kommer även finnas munskydd att tillgå både vid salstentamen och vid Infocenter i Växjö samt Hus Stella i Kalmar för den som vill ha under ordinarie undervisning. Något vaccinationsbevis kommer ej krävas vid ordinarie undervisning eller examination. Viktigt att notera är att extra omtentatillfällen kan erbjudas för den som inte kan delta vid det ordinarie tillfället på grund av symptom, sjukdom eller hemkarantän.  

Vid symptom och vid konstaterad smitta skall studenter stanna hemma och ej ta del av examination eller andra studier på plats. Detta kräver flexibilitet ifrån lärosätet för att möjliggöra för studenterna att fullfölja sina studier utan att det får negativa konsekvenser för den enskilde studenten. Linnékåren ser även ett liknande behov gällande obligatoriska moment, då studenter ej har samma rättigheter gällande nya tillfällen men momenten ställer samma krav för att studenter ska kunna få ut sina kursbetyg.  

Det kan komma att variera mellan olika kurser vilka åtgärder som tas och hur undervisningen kommer bedrivas. Vad som gäller för specifika kurser kommer informeras om av program- och kursansvariga. LNU:s hemsida med Coronainformation riktat mot studenter finnes här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kontakta-och-besoka/kris-och-sakerhet/coronaviruset/. Linnékåren är medvetna om att det finns olika åsikter i studentgruppen både om önskan att vara på plats och full övergång till distans. Vi förstår att vissa studenter kan känna en oro och har alla dessa åsikter i beaktning i de diskussioner som förs mellan oss och universitetet.  

Linnékåren värnar om studentens mående och mervärde och ser därför positivt på de möjligheter som nu ges för att studenten ska kunna ta sitt ansvar för att följa de allmänna råden och samtidigt kunna genomföra sin utbildning så bra som möjligt. All verksamhet kräver planering och framförhållning, det innebär att det finns en viss omställningsperiod när nya råd och restriktioner inkommer då lärare behöver se över sina kurser och möjligen planera om. Det är olyckligt att det inträffar i samband med tentamensveckan. Vi på Linnékåren kommer fortsatt att bevaka och granska hur läget utvecklar sig på universitetet. Vi hoppas på att det kommer göra så att studenter känner sig säkrare i universitetets lokaler då det underlättar för studenter att stanna hemma vid symptom.   

Vi är medvetna om att studenter har ett studiesocialt liv och att nya råd även påverkar fler aspekter i deras liv än bara utbildning. I det läget kan vi bara uppmana er studenter att följa de allmänna råden samt stödja våra föreningar och ideellt involverade i att informera om aktuella regelverk i anslutning till sina verksamheter samt att uppmana er att följa dessa.  

Studenters välmående har påverkats negativt under pandemin och vi vill vädja att alla tar den hjälp de behöver. Bland annat så går det att vända sig till studenthälsan som finns där för studenternas välmående.  

Hälsningar, 

Linnékårens styrelse.  

Dela nyheten:

Senaste nyheterna

Sivansfestivalen

På campus Växjö värmer vi upp inför en riktig festivalsommar med