Studeranderepresentant & Studerandeskyddsombud

Vill du bli en studentrepresentant eller studerandeskyddsombud?

Detta är en av de största och kanske mest betydelsefulla möjligheterna studenterna har gällande studentinflytande och påverkansarbete. En studeranderepresentant är en student på universitetet som är tillsatt av studentkåren att föra studenternas talan i det som kallas för beredande eller beslutande organ. Förslagsvis är man studeranderepresentant i ett organ som har koppling till det man studerar, exempelvis programråd eller kanske en anställningsnämnd för ny lektor. 

För dig som vill ansöka

Studeranderepresentant

Uppdraget som studeranderepresentant erbjuder dig en rolig erfarenhet, en merit på CV:t, möjligheten att påverka din utbildning och extra klirr i kassan. Som student har du rätt att vara representerad i alla beredande (förberedande) och beslutande organ inom universitetet.

”Organen” är beslutande eller beredande forum, råd eller kommittéer för frågor som rör dig som student på olika sätt. Det är allt från programråd som rör direkta frågor på ditt program, till Universitetsstyrelsen där bland annat rektor tar övergripande beslut på en väldigt hög nivå för universitetet.

En student kan oavsett vilken nivå hen studerar på, grundnivå eller doktorand, ansöka om att bli studentrepresentant. Studentrepresentanter får ett arvode av universitetet för möten de deltar i.

Studentrepresentanterna bjuds in till ett utbildningstillfälle för att få mer information om sitt uppdrag, strukturer som är bra att känna till. Det är Linnékåren i samarbete med  Universitetskansliet som har utbildningen. Den är digital samt arvoderad. När vi har fastställt datum för utbildningen skickas inbjudan till de studentrepresentanter som ännu inte gått den.

För att bli studeranderepresentant behöver du fylla i ansökan som finns här nedan.

 

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombudet (SSO) företräder studenterna i olika sammanhang som rör den fysiska och psykosociala studiemiljön, t ex genom att påtala brister, delta i skyddsronder, ha synpunkter på förändringar och delta i arbetsmiljöarbetet tillsammans med universitetets skyddsombud.

Att vara SSO är ett förtroendeuppdrag där du blir vald av studentkåren och har tystnadsplikt, men du har inte själv ansvaret för arbets- eller studiemiljön. Det ansvaret ligger på respektive prefekt eller motsvarande ansvarig chef. Linnékårens ambition är att det ska finnas minst ett SSO per fakultet och ort. För att kunna bli SSO behöver du kunna tala och skriva obehindrat på svenska.

SFS anordnar regelbundet utbildningstillfälle där du under informella former får en genomgång av det du behöver veta för att kunna bli SSO, med fokus på vad uppdraget innebär, hur arbetsmiljöarbetet vid ett universitet fungerar och vart man kan vända sig för att rapportera problem. 

SFS:s SSO-Handboken – En guide för studerandeskyddsombud (pdf)

För att bli studerandeskyddsombud behöver du fylla i ansökan som finns här nedan.

Viktig information om uppdraget

Behöver jag ha erfarenhet av styrelsearbete?

Nej det behöver du inte. Alla studenter på LNU kan söka till att bli studeranderepresentant, det spelar ingen roll om du studerar första terminen eller är doktorand. Det som spelar roll är vilka förkunskaper eller vilken nivå på studier som är önskvärt till det specifika uppdraget. Exempelvis brukar doktorander vara önskvärda som studeranderepresentanter till exempelvis handledarkollegier. Vi brukar uppmana studenten till att kunna relatera till organet hen söker till. Söker man till ett programråd är man alltså även student på programmet, söker man till en anställningsnämnd kan man studera både på institutionen eller i vissa fall studera HR och rekrytering.

Får jag betalt?

Reglerna skiljer sig åt för studenter på grund- och avancerad nivå och studenter på forskarnivå (doktorander).

Längre ner på sidan kan du se aktuella regler och rutiner gällande arvodet. 

Studenter på forskarnivå blir kompenserade i tid. Hur mycket tid beror på vilket organ studenten är representant i. På FSV beslutades 2022 att doktorandrepresentanter ska få 30 timmar utöver universitetets generella regler

Vilka platser är lediga?

Börja med att titta i vårt register på den här sidan. Det är uppdelat på fakulteter och universitetsöverskridande organ. För de flesta organ och programråd framgår hur många platser som finns och vilka som är tillsatta. Om ett programråd inte finns i registret kan du kontakta oss på representant@linnek.se så undersöker vi saken.

Hur länge får jag sitta som studeranderepresentant?

Du blir tillsatt på ett år i taget, vilket innebär att om du blir tillsatt i augusti kan du sitta till nästa augusti utan att behöva söka igen. Linnékåren ser gärna att studentrepresentanter vill sitta kvar längre än ett år. Vill du som studentrepresentant bli entledigad kontaktar du representant@linnek.se och sammankallande för det organ du sitter i

Hur mycket tid behöver du lägga på uppdraget?

Vissa spenderar en kvart per termin på sitt uppdrag medan andra arbetar 3 timmar i månaden. Arbetsmängden kan skilja sig ganska mycket beroende på vilket organ som man som student är invald i. Exempelvis så behandlar fakultetsstyrelserna större och mer omfattande frågor än exempelvis ett prefekts beslutsmöte som vanligtvis redan är berett och går ganska fort.

Hur blir man studentrepresentant?

För att bli studeranderepresentant måste man bli tillsatt, något kårstyrelsen beslutar om. Genom att fylla i formuläret Bli Studentrepresentant kommer du föreslås att bli tillsatt under ett kårstyrelsesammanträde (förutsatt att det finns plats i organet du söker till). Kårstyrelsen har sammanträde ungefär en gång i månaden, och när du har blivit tillsatt kommer ditt namn att läggas in i registret och sammankallande för organet kommer att kontaktas av oss. Har du några frågor kring studeranderepresentation så svarar vi gärna på dem, kontakta representant@linnek.se.

Ansökningsformulär
Listor över samtliga studentrepresentanter. Senast uppdaterat 27 mars.

Kårstyrelsen tillsätter studeranderepresentanter och  SSO varje månad.

Sista dag att söka för att bli tillsatt i april är: 8 april

Kårstyrelsen tar beslut om tillsättning: 16 april

Sista dag att söka för att bli tillsatt i maj är: 13 maj

Sista dag att söka för att bli tillsatt i juni är: 10 juni

Vilken fakultet tillhör jag?

Här hjälper vi dig med vilken fakultet du tillhör genom din föreningstillhörighet. Flera föreningar inkluderar utbildningar på olika fakulteter. Maila oss på representant@linnek.se om du vill ha mer information eller kan du prata med din utbildningsförening. 

Växjö

 • Växt – Du tillhör fakulteten för teknik (FTK)
 • Viska – Du tillhör antingen fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) eller kultur och humaniora (FKH).
 • Wädur – Du tillhör fakulteten för teknik (FTK)
 • Samvete – Du tillhör fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)
 • S.MI.SK – Du tillhör antingen fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) eller hälso- och livsvetenskap (FHL)
 • Pedal – Du studerar till lärare och tillhör nämnden för lärarutbildning men troligen också andra fakulteter beroende på inriktning, exempelvis fakulteten för samhällsvetenskap
 • Pax – Du tillhör fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)
 • Lips – Du tillhör fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL)
 • Klubb – Du tillhör fakulteten för kultur och humaniora (FKH)
 • EHVS – Du tillhör fakulteten för ekonomihögskolan (FEH)
 • EDBplus – Du tillhör fakulteten för ekonomihögskolan (FEH
 • Champs – Du tillhör fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)

Kalmar

 • Meskalin – Du kan tillhöra fakulteten för kultur och humaniora (FKH) eller samhällsvetenskap (FSV)
 • LiK – Du kan tillhöra fakulteten för kultur och humaniora (FKH) eller samhällsvetenskap (FSV)
 • SPIIK – Du tillhör fakulteten för teknik (FTK)
 • Karolin – Du studerar till lärare och tillhör nämnden för lärarutbildning men troligen också andra fakulteter beroende på inriktning, exempelvis fakulteten för samhällsvetenskap.
 • Lambda – Du tillhör fakulteten för teknik (FTK)
 • KalmarEss – Du tillhör fakulteten för ekonomihögskolan (FEH)
 • Humanus – Du tillhör antingen fakulteten för  samhällsvetenskap (FSV) eller fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL)
 • CNaS – Du tillhör fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL)

FEH = Fakulteten för ekonomihögskolan
FHLFakulteten för hälso- och livsvetenskap
FKH = Fakulteten för kultur och humaniora
FSV = Fakulteten för samhällsvetenskap
FTK = Fakulteten för teknik
NLU = Nämnden för lärarutbildning

Arvodering

Detta är vad som gäller från 1 januari 2023.

 1.  Ladda ner arvodesblanketten från LNUs medarbetarsida. Blanketten heter “Underlag för ersättning till uppdragstagare”.
 2. Du fyller i en blankett för varje månad du har varit på möten. 
 3. Under “Arbetad tid” fyller du i tid vid rätt datum.
 4. Spara och skicka den ifyllda filen till ekonomiadministratören på berörd fakultet med kopia till den som är sammankallande för ditt organ. Kontakta representant@linnek.se eller sammankallande för ditt organ om du är osäker. 

Det är LNU som står för arvodet som en studentrepresentant erhåller för sitt arbete. Du som studentrepresentant behöver ta kontakt med sammankallande för ditt organ om du har frågor kring detta. 

Utbildningstillfället som Linnékåren tillsammans med Universitetskansliet bjuder in till är också arvoderat, även det av LNU. 

2021 kom det nya Lokala Regler för studentrepresentation, det fastslogs också nya beslut gällande arvodet för studentrepresentanter. Det nya arvodet börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Beslutet och detaljer för hur tiden räknas hittar du här. Där finns även information om reseersättning.

De Lokala Reglerna hittar du här.

Möten 1-2h 350 kr

Möten 3-4h 600 kr

Möten 5-6h 850 kr

Möten 7-8h 1100 kr

Postbeskrivningar

Har du frågor om studeranderepresentation eller studerandeskyddsombud?