Studeranderepresentant

Uppdraget som studeranderepresentant erbjuder dig en rolig erfarenhet, en merit på CV:t, möjligheten att påverka din utbildning och extra klirr i kassan. Som student har du rätt att vara representerad i alla beredande (förberedande) och beslutande organ inom universitetet.

”Organen” är beslutande eller beredande forum, råd eller kommittéer för frågor som rör dig som student på olika sätt. Det är allt från programråd som rör direkta frågor på ditt program, till Universitetsstyrelsen där bland annat rektor tar övergripande beslut på en väldigt hög nivå för universitetet.

Kårstyrelsen tillsätter studeranderepresentanter varje månad.

Sista dag att söka för att bli tillsatt i februari är: 20 februari

Kårstyrelsen tar beslut om tillsättning: 27 februari

Sista dag att söka för att bli tillsatt i mars är: TBA

En student kan oavsett vilken nivå hen studerar på, grundnivå eller doktorand, ansöka om att bli studentrepresentant. Studentrepresentanter får ett arvode av universitetet för möten de deltar i.

Valda studentrepresentanter bjuds in till ett utbildningstillfälle för att få mer information om sitt uppdrag, strukturer som är bra att känna till och hur uppdrag Universitetskansliet och är digital samt arvoderad.

Solig dag på campus vid K-Huset

Postbeskrivningar

FAQ - Studeranderepresentant

Här hjälper vi dig med vilken fakultet du tillhör genom din föreningstillhörighet. Flera föreningar inkluderar utbildningar på olika fakulteter. Maila oss på representant@linnek.se om du vill ha mer information eller kan du prata med din utbildningsförening. 

Växjö

Växt – Du tillhör fakulteten för teknik (FTK)
Viska – Du tillhör antingen fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) eller kultur och humaniora (FKH).
Wädur – Du tillhör fakulteten för teknik (FTK)
Samvete – Du tillhör fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)
S.M.I.S.K – Du tillhör antingen fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) eller hälso- och livsvetenskap (FHL)
Pedal – Du studerar till lärare och tillhör nämnden för lärarutbildning men troligen också andra fakulteter beroende på inriktning, exempelvis fakulteten för samhällsvetenskap
Pax – Du tillhör fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)
Lips – Du tillhör fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL)
Klubb – Du tillhör fakulteten för kultur och humaniora (FKH)
EHVS – Du tillhör fakulteten för ekonomihögskolan (FEH)
EDBplus – Du tillhör fakulteten för ekonomihögskolan (FEH
Champs – Du tillhör Du tillhör fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)

Kalmar

Meskalin – Du kan tillhöra fakulteten för kultur och humaniora (FKH) eller samhällsvetenskap (FSV)
SPIIK – Du tillhör fakulteten för teknik (FTK)
Karolin – Du studerar till lärare och tillhör nämnden för lärarutbildning men troligen också andra fakulteter beroende på inriktning, exempelvis fakulteten för samhällsvetenskap.
Lambda – Du tillhör fakulteten för teknik
KalmarEss – Du tillhör fakulteten för ekonomihögskolan
Humanus – Du tillhör antingen fakulteten för  samhällsvetenskap eller fakulteten för hälso- och livsvetenskap
CNaS – Du tillhör fakulteten för hälso- och livsvetenskap

FEH = Fakulteten för ekonomihögskolan
FHLFakulteten för hälso- och livsvetenskap
FKH = Fakulteten för kultur och humaniora
FSV = Fakulteten för samhällsvetenskap
FTK = Fakulteten för teknik
NLU = Nämnden för lärarutbildning

Detta är en av de största och kanske mest betydelsefulla möjligheterna studenterna har gällande studentinflytande och påverkansarbete. En studeranderepresentant är en student på universitetet som är tillsatt av studentkåren att föra studenternas talan i det som kallas för beredande eller beslutande organ. Förslagsvis är man studeranderepresentant i ett organ som har koppling till det man studerar, exempelvis programråd eller kanske en anställningsnämnd för ny lektor. 

Studeranderepresentantens uppdrag är att föra studenternas talan och bejaka studenternas intressen i de diskussioner och beslut som tas under mötet. Innebörden av detta varierar mycket beroende på vilken typ av organ studeranderepresentanten sitter i. Det händer att det kommer en nyhet om studenternas utbildning, exempelvis en inriktning som plötsligt tas bort. Detta är en form av beslut som tagits i ett organ där studenterna hade kunnat ha en studeranderepresentant som antingen arbetar mot beslutet eller för, men som också kan upplysa studiekamrater, förening eller kåren om vad som håller på att hända. På så sätt kan studenterna påverka!

Vissa spenderar en kvart per termin på sitt uppdrag medan andra arbetar 3 timmar i månaden. Arbetsmängden kan skilja sig ganska mycket beroende på vilket organ som man som student är invald i. Exempelvis så behandlar fakultetsstyrelserna större och mer omfattande frågor än exempelvis ett prefekts beslutsmöte som vanligtvis redan är berett och går ganska fort.

Nej det behöver du inte. Alla studenter på LNU kan söka till att bli studeranderepresentant, det spelar ingen roll om du studerar första terminen eller är doktorand. Det som spelar roll är vilka förkunskaper eller vilken nivå på studier som är önskvärt till det specifika uppdraget. Exempelvis brukar doktorander vara önskvärda som studeranderepresentanter till exempelvis handledarkollegier. Vi brukar uppmana studenten till att kunna relatera till organet hen söker till. Söker man till ett programråd är man alltså även student på programmet, söker man till en anställningsnämnd kan man studera både på institutionen eller i vissa fall studera HR och rekrytering.

Reglerna skiljer sig åt för studenter på grund- och avancerad nivå och studenter på forskarnivå (doktorander).

Studenter på grund- och avancerad nivå har rätt till ett arvode, enligt Linnéuniversitetets lokala regler. Arvodet betalas ut månadsvis, men studenten måste själv lämna in underlag till ansvarig tjänsteperson. Behöver du hjälp med underlaget ska du kontakta den tjänsteperson som är sammankallande för det organet du är representant i. 

Studenter på forskarnivå blir kompenserade i tid. Hur mycket tid beror på vilket organ studenten är representant i. På FSV beslutades 2022 att doktorandrepresentanter ska få 30 timmar utöver universitetets generella regler. 

Börja med att titta i vårt register längre upp på sidan. Det är uppdelat på fakulteter och universitetsöverskridande organ. För de flesta organ och programråd framgår hur många platser som finns och vilka som är tillsatta. Om ett programråd inte finns i registret kan du kontakta oss på representant@linnek.se så undersöker vi saken.

Du blir tillsatt på ett år i taget, vilket innebär att om du blir tillsatt i augusti kan du sitta till nästa augusti utan att behöva söka igen. Som högst får en vanlig studeranderepresentant sitta på en post i tre år, men doktorandrepresentanter kan sitta längre.

För att bli studeranderepresentant måste man bli tillsatt, något kårstyrelsen beslutar om. Genom att fylla i formuläret Bli Studentrepresentant kommer du föreslås att bli tillsatt under ett kårstyrelsesammanträde (förutsatt att det finns plats i organet du söker till). Kårstyrelsen har sammanträde ungefär en gång i månaden, och när du har blivit tillsatt kommer ditt namn att läggas in i registret och sammankallande för organet kommer att kontaktas av oss. Har du några frågor kring studeranderepresentation så svarar vi gärna på dem, kontakta representant@linnek.se.

Har du frågor om studeranderepresentation?