Student Representative

Being a student representative is not only a fun experience, but also a merit on your CV. You will get the opportunity to influence your education and even get paid. As a student, you have the right to be represented in all preparatory and decision-making bodies within the university.

"Bodies" are decision-making or preparatory forums, councils or committees for issues that concern you as a student in various ways. It is everything from program councils that concern direct issues in your program, to the University Board where, among other things, the Vice Chancellor takes decisions at a very high level.

 

Solig dag på campus vid K-Huset

Students can be represented at all preparatory or decision-making organs at the university. For example, most programs have a program board where some of the teachers and students discuss matters related to the classes, study environment and upcoming events. At each faculty there is a faculty board. This board also has meetings where some of the decision-making staff, as the Dean and the administration is meeting. In this meeting the students have three seats. One of the seats is for a doctoral student, the other two are for undergraduate students.

 

If a student which to become a student representative (in Swedish it’s called a “studentrepresentant”) you must apply via our website. . After applying our board decides and then we contact you. As a student representative you get a fee for every meeting you attend to. The fee is 350 SEK for meetings up to 4 hours. If the meeting is longer than 4 hours the fee is 700 SEK. The fee is paid by the university at the end of each semester.

 

However, international students’ possibilities to impinge on their education as student representatives is inadequate. Almost all preparatory or decision-making organs don´t use English as working language, they all use Swedish. The reason of this is the Swedish law called “Språklagen (2009:600) that claims the Swedish language is the one to use in government workplaces.

 

The board of the Linneaus Union recognizes that there is a problematic situation that international students encounter when it comes to the possibilities to impinge on their education due to the law of the Swedish language.

 

As far as we know, only the international programs where the educational language is English, uses English as working language in the program board meetings. Otherwise all decision-making or preparatory organs uses Swedish as working language except for the Internationalization Committee. Temporary institutions sometime use English as working language, for example an Employment board.

 

Position descriptions

En fakultetsstyrelse är det högsta beredande organet för fakulteten. I fakultetsstyrelsen brukar dekanen, prodekanen, fakultetsanställda ledamöter, externa ledamöter och studentrepresentanter sitta med.
Varje fakultetsstyrelse ansvarar inom sitt område för utbildning, forskning och samverkan med bland annat samhälle och näringsliv. Huvudansvaret är främst inom vetenskapliga, innehållsmässiga och kvalitetsrelaterade frågor, men även fördelning av resurser.

Det innebär att fakultetsstyrelsens uppgift är att:

 • fatta beslut om verksamhetens organisation
 • följa upp fakultetens utveckling i förhållande till strategiska planer och policys
 • följa upp fakultetens utveckling med avseende på kvalitet i utbildning, forskning och samverkan
 • fördela resurser ut till institutioner och enheter
 • inrätta utbildningsprogram samt fastställa utbildningsplaner
 • föreslå rektor inrättande eller avveckling av forskarämne

Dekanen är högst uppsatta tjänsteperson på fakulteten. De flesta fakulteter har ett Dekans beslutsmöte samt en beredningsgrupp, ofta i nära anslutning till vartannat. Det är vanligt att det är samma studentrepresentant som är invald till dessa möten och att hen sitter med i en styrelse till antingen studentkåren eller utbildningsförening då det ofta är stora frågor som berörs och viss vana vid systemet är att rekommendera.

Varje institution leds av en prefekt. Vissa beslut behöver inte gå upp till Dekanens eller fakultetsstyrelsens nivå, utan fattas utav prefekten. Prefekts beslutsmöten brukar består av prefekten, administratör, institutionsanställd ledamot och studentrepresentant. Ärenden som tas upp på prefekts beslutsmöten kan vara rutiner, policys och mer praktiska ärenden som rör kärnverksamheten.

På varje fakultet finns det ett utbildningsråd.
Utbildningsrådet brukar bereda ärenden på grund- och avancerad nivå till dekan och fakultetsstyrelse, liksom samordnar och följer upp kvalitetsarbetet inom utbildning.

Utbildningsrådets uppgift brukar bland annat innefatta att:

 • bereda förslag till huvudområden för examina
 • ta fram förslag till revidering och fastställande av utbildningsplaner
 • ta fram förslag till programutbud
 • bereda en plan för systematiskt kvalitetsarbete på fakulteten

Anställningsnämnden bereder anställningsärenden till dekan och rektor. Nämnden begär in och analyserar akutlåtanden, handlingar och tjänsternas omfattning i förhållande till de sökandes kompetens och erfarenhet. Nämnden består av en ordförande, ansvarig prefekt i ärendet, ämnesansvarig, handläggare från personalavdelningen samt en studentrepresentant.

I handledarkollegierna på de olika fakulteterna kan arbetsordningen se lite olika ut. Det huvudsakliga arbetet är att alla huvudhandledare tillsammans med examinatorer och studentrepresentanter samlas och bereder ärenden för dekan och fakultetsstyrelse.


Handledarkollegiet bereder ärenden så som:

 • inrättande av ämnen på forskarnivå
 • utlysning av doktorandanställning och framställning av anställningsprofil
 • allmänna studieplaner: nya och reviderade
 • byte av handledare, biträdande handledare och examinator
 • uppföljningsrapporter av forskningstid

Kursplaneutskottets uppgift är att granska nya kursplaner, och kursplaner som ska revideras, och se till att de är tydliga, lättöverskådliga och studenträttsliga. Huvudfokus är på utformningen av kursplanerna, överensstämmelse mellan de uppsatta målen, innehåll, undervisningsformer och examination. Utskottet brukar bestå av lärare från olika ämnen, administratör från fakulteten och studentrepresentant.

Programråden arbetar för en långsiktig och strategiskt hållbar utveckling av programmen inom fakulteterna. Programråden kan bestå av lärarrepresentanter, programansvarig, sekreterare från administrationen samt studentrepresentanter.

Programrådets uppgift är bland annat:

 • att programvärderingar och kursvärderingar följs upp och återrapporterar
 • att arbeta för samverkan mellan akademi och arbetsliv/branschsektor sker som en naturlig del i utbildningen

En fakultetsstyrelse är det högsta beredande organet för fakulteten. I fakultetsstyrelsen brukar dekanen, prodekanen, fakultetsanställda ledamöter, externa ledamöter och studentrepresentanter sitta med.
Varje fakultetsstyrelse ansvarar inom sitt område för utbildning, forskning och samverkan med bland annat samhälle och näringsliv. Huvudansvaret är främst inom vetenskapliga, innehållsmässiga och kvalitetsrelaterade frågor, men även fördelning av resurser.

Det innebär att fakultetsstyrelsens uppgift är att:

 • fatta beslut om verksamhetens organisation
 • följa upp fakultetens utveckling i förhållande till strategiska planer och policys
 • följa upp fakultetens utveckling med avseende på kvalitet i utbildning, forskning och samverkan
 • fördela resurser ut till institutioner och enheter
 • inrätta utbildningsprogram samt fastställa utbildningsplaner
 • föreslå rektor inrättande eller avveckling av forskarämne

Dekanen är högst uppsatta tjänsteperson på fakulteten. De flesta fakulteter har ett Dekans beslutsmöte samt en beredningsgrupp, ofta i nära anslutning till vartannat. Det är vanligt att det är samma studentrepresentant som är invald till dessa möten och att hen sitter med i en styrelse till antingen studentkåren eller utbildningsförening då det ofta är stora frågor som berörs och viss vana vid systemet är att rekommendera.

Varje institution leds av en prefekt. Vissa beslut behöver inte gå upp till Dekanens eller fakultetsstyrelsens nivå, utan fattas utav prefekten. Prefekts beslutsmöten brukar består av prefekten, administratör, institutionsanställd ledamot och studentrepresentant. Ärenden som tas upp på prefekts beslutsmöten kan vara rutiner, policys och mer praktiska ärenden som rör kärnverksamheten.

På varje fakultet finns det ett utbildningsråd.
Utbildningsrådet brukar bereda ärenden på grund- och avancerad nivå till dekan och fakultetsstyrelse, liksom samordnar och följer upp kvalitetsarbetet inom utbildning.

Utbildningsrådets uppgift brukar bland annat innefatta att:

 • bereda förslag till huvudområden för examina
 • ta fram förslag till revidering och fastställande av utbildningsplaner
 • ta fram förslag till programutbud
 • bereda en plan för systematiskt kvalitetsarbete på fakulteten

Anställningsnämnden bereder anställningsärenden till dekan och rektor. Nämnden begär in och analyserar akutlåtanden, handlingar och tjänsternas omfattning i förhållande till de sökandes kompetens och erfarenhet. Nämnden består av en ordförande, ansvarig prefekt i ärendet, ämnesansvarig, handläggare från personalavdelningen samt en studentrepresentant.

I handledarkollegierna på de olika fakulteterna kan arbetsordningen se lite olika ut. Det huvudsakliga arbetet är att alla huvudhandledare tillsammans med examinatorer och studentrepresentanter samlas och bereder ärenden för dekan och fakultetsstyrelse.


Handledarkollegiet bereder ärenden så som:

 • inrättande av ämnen på forskarnivå
 • utlysning av doktorandanställning och framställning av anställningsprofil
 • allmänna studieplaner: nya och reviderade
 • byte av handledare, biträdande handledare och examinator
 • uppföljningsrapporter av forskningstid

Kursplaneutskottets uppgift är att granska nya kursplaner, och kursplaner som ska revideras, och se till att de är tydliga, lättöverskådliga och studenträttsliga. Huvudfokus är på utformningen av kursplanerna, överensstämmelse mellan de uppsatta målen, innehåll, undervisningsformer och examination. Utskottet brukar bestå av lärare från olika ämnen, administratör från fakulteten och studentrepresentant.

Programråden arbetar för en långsiktig och strategiskt hållbar utveckling av programmen inom fakulteterna. Programråden kan bestå av lärarrepresentanter, programansvarig, sekreterare från administrationen samt studentrepresentanter.

Programrådets uppgift är bland annat:

 • att programvärderingar och kursvärderingar följs upp och återrapporterar
 • att arbeta för samverkan mellan akademi och arbetsliv/branschsektor sker som en naturlig del i utbildningen

En fakultetsstyrelse är det högsta beredande organet för fakulteten. I fakultetsstyrelsen brukar dekanen, prodekanen, fakultetsanställda ledamöter, externa ledamöter och studentrepresentanter sitta med.
Varje fakultetsstyrelse ansvarar inom sitt område för utbildning, forskning och samverkan med bland annat samhälle och näringsliv. Huvudansvaret är främst inom vetenskapliga, innehållsmässiga och kvalitetsrelaterade frågor, men även fördelning av resurser.

Det innebär att fakultetsstyrelsens uppgift är att:

 • fatta beslut om verksamhetens organisation
 • följa upp fakultetens utveckling i förhållande till strategiska planer och policys
 • följa upp fakultetens utveckling med avseende på kvalitet i utbildning, forskning och samverkan
 • fördela resurser ut till institutioner och enheter
 • inrätta utbildningsprogram samt fastställa utbildningsplaner
 • föreslå rektor inrättande eller avveckling av forskarämne

Dekanen är högst uppsatta tjänsteperson på fakulteten. De flesta fakulteter har ett Dekans beslutsmöte samt en beredningsgrupp, ofta i nära anslutning till vartannat. Det är vanligt att det är samma studentrepresentant som är invald till dessa möten och att hen sitter med i en styrelse till antingen studentkåren eller utbildningsförening då det ofta är stora frågor som berörs och viss vana vid systemet är att rekommendera.

Varje institution leds av en prefekt. Vissa beslut behöver inte gå upp till Dekanens eller fakultetsstyrelsens nivå, utan fattas utav prefekten. Prefekts beslutsmöten brukar består av prefekten, administratör, institutionsanställd ledamot och studentrepresentant. Ärenden som tas upp på prefekts beslutsmöten kan vara rutiner, policys och mer praktiska ärenden som rör kärnverksamheten.

På varje fakultet finns det ett utbildningsråd.
Utbildningsrådet brukar bereda ärenden på grund- och avancerad nivå till dekan och fakultetsstyrelse, liksom samordnar och följer upp kvalitetsarbetet inom utbildning.

Utbildningsrådets uppgift brukar bland annat innefatta att:

 • bereda förslag till huvudområden för examina
 • ta fram förslag till revidering och fastställande av utbildningsplaner
 • ta fram förslag till programutbud
 • bereda en plan för systematiskt kvalitetsarbete på fakulteten

Anställningsnämnden bereder anställningsärenden till dekan och rektor. Nämnden begär in och analyserar akutlåtanden, handlingar och tjänsternas omfattning i förhållande till de sökandes kompetens och erfarenhet. Nämnden består av en ordförande, ansvarig prefekt i ärendet, ämnesansvarig, handläggare från personalavdelningen samt en studentrepresentant.

I handledarkollegierna på de olika fakulteterna kan arbetsordningen se lite olika ut. Det huvudsakliga arbetet är att alla huvudhandledare tillsammans med examinatorer och studentrepresentanter samlas och bereder ärenden för dekan och fakultetsstyrelse.


Handledarkollegiet bereder ärenden så som:

 • inrättande av ämnen på forskarnivå
 • utlysning av doktorandanställning och framställning av anställningsprofil
 • allmänna studieplaner: nya och reviderade
 • byte av handledare, biträdande handledare och examinator
 • uppföljningsrapporter av forskningstid

Kursplaneutskottets uppgift är att granska nya kursplaner, och kursplaner som ska revideras, och se till att de är tydliga, lättöverskådliga och studenträttsliga. Huvudfokus är på utformningen av kursplanerna, överensstämmelse mellan de uppsatta målen, innehåll, undervisningsformer och examination. Utskottet brukar bestå av lärare från olika ämnen, administratör från fakulteten och studentrepresentant.

Programråden arbetar för en långsiktig och strategiskt hållbar utveckling av programmen inom fakulteterna. Programråden kan bestå av lärarrepresentanter, programansvarig, sekreterare från administrationen samt studentrepresentanter.

Programrådets uppgift är bland annat:

 • att programvärderingar och kursvärderingar följs upp och återrapporterar
 • att arbeta för samverkan mellan akademi och arbetsliv/branschsektor sker som en naturlig del i utbildningen

En fakultetsstyrelse är det högsta beredande organet för fakulteten. I fakultetsstyrelsen brukar dekanen, prodekanen, fakultetsanställda ledamöter, externa ledamöter och studentrepresentanter sitta med. Här har du som studentrepresentant möjlighet att få insyn i och påverka fakultetens verksamhet i stort.
Varje fakultetsstyrelse ansvarar inom sitt område för utbildning, forskning och samverkan med bland annat samhälle och näringsliv. Huvudansvaret är främst inom vetenskapliga, innehållsmässiga och kvalitetsrelaterade frågor, men även fördelning av resurser.

Det innebär att fakultetsstyrelsens uppgift är att:

 • fatta beslut om verksamhetens organisation
 • följa upp fakultetens utveckling i förhållande till strategiska planer och policys
 • följa upp fakultetens utveckling med avseende på kvalitet i utbildning, forskning och samverkan
 • fördela resurser ut till institutioner och enheter
 • inrätta utbildningsprogram samt fastställa utbildningsplaner
 • föreslå rektor inrättande eller avveckling av forskarämne

Att arbeta i en styrelse är både roligt och spännande och ger dig en möjlighet att utvecklas som person och ger en massa erfarenheter. De är lärorikt att delta för framtida styrelsearbeten och du får dessutom ett arvode.

Dekanen är högst uppsatta tjänsteperson på fakulteten. Dekanen fattar beslut om fakultetens inre verksamhet. De flesta fakulteter har ett Dekans beslutsmöte samt en beredningsgrupp, ofta i nära anslutning till vartannat. Det är vanligt att det är samma studentrepresentant som är invald till dessa möten och att hen sitter med i en styrelse till antingen studentkåren eller utbildningsförening då det ofta är stora frågor som berörs och viss vana vid systemet är att rekommendera.

På dekanens beslutsmöte är du som studentrepresentant delaktig och kan påverka när viktiga beslut fattas som till exempel anställningar av lärare och beslut som rör olika verksamheter inom organisationen.

Varje institution leds av en prefekt. Fakulteten för konst och humaniora har åtta institutioner. Prefekten fattar beslut om institutionens inre verksamhet. Vissa beslut behöver inte gå upp till Dekanens eller fakultetsstyrelsens nivå, utan fattas utav prefekten. Prefekts beslutsmöten brukar bestå av prefekten, administratör, institutionsanställd ledamot och studentrepresentant. Ärenden som tas upp på prefekts beslutsmöten kan vara rutiner, policys och mer praktiska ärenden som rör kärnverksamheten.

Som studentrepresentant är du delaktig och kan påverka beslut som rör fakultetens kärnverksamhet, till exempel kursplaner. Det är lärorikt och utvecklande för ditt framtida yrke att lära dig hur beslutsfattande går till och du utvecklar dessutom förmåga att se olika perspektiv. Du får dessutom ett arvode.

På varje fakultet finns det ett utbildningsråd.
Utbildningsrådet fattar inga beslut utan är ett beredande organ. Utbildningsrådet brukar bereda ärenden på grund- och avancerad nivå till dekan och fakultetsstyrelse, liksom samordnar och följer upp kvalitetsarbetet inom utbildning.

Utbildningsrådets uppgift brukar bland annat innefatta att:

 • bereda förslag till huvudområden för examina
 • ta fram förslag till revidering och fastställande av utbildningsplaner
 • ta fram förslag till programutbud
 • bereda en plan för systematiskt kvalitetsarbete på fakulteten

Studentmedverkan är viktigt i detta råd. Som studentrepresentant får du inblick i kvalitets-och utvecklingsfrågor som rör utbildning. Det är lärorikt och utvecklande och du har möjlighet att påverka din nära utbildningsmiljö. Dessutom utgår ett arvode.

The international group is a preparatory body and does not make decisions. The group develops proposals for action plans for internationalization, supports faculty management and heads of department and disseminates information about internationalization.

As a student representative, you gain insight into quality and development issues related to internationalization. It is educational and developing and you have a great opportunity to influence. A fee is paid and the language we use in the group is English.

Anställningsnämnden är den viktigaste nämnden på en fakultet. Anställningsnämnden bereder anställningsärenden till dekan och rektor. Nämnden begär in och analyserar akutlåtanden, handlingar och tjänsternas omfattning i förhållande till de sökandes kompetens och erfarenhet. Nämnden består av en ordförande, ansvarig prefekt i ärendet, ämnesansvarig, handläggare från personalavdelningen samt en studentrepresentant.

Studentrepresentationen är av betydelse i nämnden eftersom lärare är universitetets viktigaste och dyrast resurs. Som studentrepresentant får du möjlighet att påverka och får inblick i hur en rekrytering eller befordran går till. Det är lärorikt och utvecklande för ditt framtida yrke och dessutom utgår ett arvode.

Handledarkollegierna är på forskarnivå. Handledarkollegierna fattar inga beslut utan är beredande organ. I handledarkollegierna på de olika fakulteterna kan arbetsordningen se lite olika ut. På fakulteten för konst och humaniora finns tre handledarkollegier. Där kan du som forskarstuderande delta och påverka olika ärenden som rör forskarutbildning.  Det huvudsakliga arbetet är att alla huvudhandledare tillsammans med examinatorer och studentrepresentanter samlas och bereder ärenden för dekan och fakultetsstyrelse.


Handledarkollegiet bereder ärenden så som:

 • inrättande av ämnen på forskarnivå
 • utlysning av doktorandanställning och framställning av anställningsprofil
 • allmänna studieplaner: nya och reviderade
 • byte av handledare, biträdande handledare och examinator
 • uppföljningsrapporter av forskningstid

Som studeranderepresentant får du inblick i forskarutbildningens uppbyggnad och utveckling. Det är lärorikt och utvecklande för ditt fortsatta yrke. Som arvode förlängs din doktorandanställning enligt gällande regler för förtroendeuppdrag inom universitetet.

Kursplaneutskotten fattar inga beslut utan bereder kursplaner. På fakulteten finns två kursplaneutskott.

Kursplaneutskottets uppgift är att granska nya kursplaner, och kursplaner som ska revideras, och se till att de är tydliga, lättöverskådliga och studenträttsliga. Huvudfokus är på utformningen av kursplanerna, överensstämmelse mellan de uppsatta målen, innehåll, undervisningsformer och examination. Utskottet brukar bestå av lärare från olika ämnen, administratör från fakulteten och studentrepresentant.

Som studentrepresentant får du möjlighet att vara med att påverka och utveckla och granska innehåll i kursplaner mot gällande regler. Du får inblick i kvalitets- och utvecklingsfrågor som rör kurser. Studentmedverkan är viktigt i utskotten.

Det är roligt, lärorikt och utvecklande och du har möjlighet att påverka din nära utbildningsmiljö. Dessutom utgår ett arvode.

Alla utbildningsprogram har ett programråd. Studentmedverkan är viktigt i programråden.

Programråden arbetar för en långsiktig och strategiskt hållbar utveckling av programmen inom fakulteterna. Programråden kan bestå av lärarrepresentanter, programansvarig, sekreterare från administrationen samt studentrepresentanter.

Programrådets uppgift är bland annat:

 • att programvärderingar och kursvärderingar följs upp och återrapporterar
 • att arbeta för samverkan mellan akademi och arbetsliv/branschsektor sker som en naturlig del i utbildningen

Som studentrepresentant har du möjlighet att påverka och utveckla din egen programutbildning. Det är lärorikt och utvecklande och dessutom utgår ett arvode.

Leadership group meetings, focus on progression as a department which includes economy, staffing, education, collaboration, research, rganization. Head of department, Deputy head of dept/responsible Quality of education, responsible of Development of subject and teacher representative participate.  

Basis for planning LG agenda per semester: 

– plan +Change Days, Research Retreat, Higher Seminars

– plan staffing, development, department culture

– input to faculty autumn and spring dialog

– input from D&Q meetings 

– input from Reflection meetings – loop back feedback and decisions to Reflection meetings

 

No time limit on mission for student representative.

   

Leadership Group meetings are 2 hrs (once per semester a 5 hrs meeting), 7 times/semester.

 

Leadership group meetings are held in English.

En fakultetsstyrelse är det högsta beredande organet för fakulteten. I fakultetsstyrelsen brukar dekanen, prodekanen, fakultetsanställda ledamöter, externa ledamöter och studentrepresentanter sitta med.
Varje fakultetsstyrelse ansvarar inom sitt område för utbildning, forskning och samverkan med bland annat samhälle och näringsliv. Huvudansvaret är främst inom vetenskapliga, innehållsmässiga och kvalitetsrelaterade frågor, men även fördelning av resurser.

Det innebär att fakultetsstyrelsens uppgift är att:

 • fatta beslut om verksamhetens organisation
 • följa upp fakultetens utveckling i förhållande till strategiska planer och policys
 • följa upp fakultetens utveckling med avseende på kvalitet i utbildning, forskning och samverkan
 • fördela resurser ut till institutioner och enheter
 • inrätta utbildningsprogram samt fastställa utbildningsplaner
 • föreslå rektor inrättande eller avveckling av forskarämne

Dekanen är högst uppsatta tjänsteperson på fakulteten. De flesta fakulteter har ett Dekans beslutsmöte samt en beredningsgrupp, ofta i nära anslutning till vartannat. Det är vanligt att det är samma studentrepresentant som är invald till dessa möten och att hen sitter med i en styrelse till antingen studentkåren eller utbildningsförening då det ofta är stora frågor som berörs och viss vana vid systemet är att rekommendera.

Varje institution leds av en prefekt. Vissa beslut behöver inte gå upp till Dekanens eller fakultetsstyrelsens nivå, utan fattas utav prefekten. Prefekts beslutsmöten brukar består av prefekten, administratör, institutionsanställd ledamot och studentrepresentant. Ärenden som tas upp på prefekts beslutsmöten kan vara rutiner, policys och mer praktiska ärenden som rör kärnverksamheten.

På varje fakultet finns det ett utbildningsråd.
Utbildningsrådet brukar bereda ärenden på grund- och avancerad nivå till dekan och fakultetsstyrelse, liksom samordnar och följer upp kvalitetsarbetet inom utbildning.

Utbildningsrådets uppgift brukar bland annat innefatta att:

 • bereda förslag till huvudområden för examina
 • ta fram förslag till revidering och fastställande av utbildningsplaner
 • ta fram förslag till programutbud
 • bereda en plan för systematiskt kvalitetsarbete på fakulteten

Grundutbildning vid Fakulteten för teknik

I grundutbildningsorganisationen vid FTK bereds ärenden till fakultetsstyrelsen, dekan, prefekter samt universitetsförvaltningen. Därtill utgör organisationen en arena för medarbetare vid fakulteten att diskutera, förankra, ta del av och lämna synpunkter på grundutbildningsfrågor

 

Grundutbildningsorganisationen har även i uppdrag att forma och stödja fakultetens systematiska kvalitetsarbete. I detta uppdrag ingår att, utifrån Linnéuniversitetets kvalitetspolicy och kvalitetsramverk, forma strukturer för fakultetens utbildningsnära kvalitetsarbete. Läs mer om fakultetens kvalitetsarbete längre ner på denna sida.

 

Grundutbildningsnämnden tar fram och uppdaterar stöddokument och rutiner för utveckling av utbildning inom fakulteten. Tillämpa dokumenten som vägledning och komplement till universitetets lokala regelverk.

Anställningsnämnden bereder anställningsärenden till dekan och rektor. Nämnden begär in och analyserar akutlåtanden, handlingar och tjänsternas omfattning i förhållande till de sökandes kompetens och erfarenhet. Nämnden består av en ordförande, ansvarig prefekt i ärendet, ämnesansvarig, handläggare från personalavdelningen samt en studentrepresentant.

I handledarkollegierna på de olika fakulteterna kan arbetsordningen se lite olika ut. Det huvudsakliga arbetet är att alla huvudhandledare tillsammans med examinatorer och studentrepresentanter samlas och bereder ärenden för dekan och fakultetsstyrelse.


Handledarkollegiet bereder ärenden så som:

 • inrättande av ämnen på forskarnivå
 • utlysning av doktorandanställning och framställning av anställningsprofil
 • allmänna studieplaner: nya och reviderade
 • byte av handledare, biträdande handledare och examinator
 • uppföljningsrapporter av forskningstid

Kursplaneutskottets uppgift är att granska nya kursplaner, och kursplaner som ska revideras, och se till att de är tydliga, lättöverskådliga och studenträttsliga. Huvudfokus är på utformningen av kursplanerna, överensstämmelse mellan de uppsatta målen, innehåll, undervisningsformer och examination. Utskottet brukar bestå av lärare från olika ämnen, administratör från fakulteten och studentrepresentant.

Programråden arbetar för en långsiktig och strategiskt hållbar utveckling av programmen inom fakulteterna. Programråden kan bestå av lärarrepresentanter, programansvarig, sekreterare från administrationen samt studentrepresentanter.

Programrådets uppgift är bland annat:

 • att programvärderingar och kursvärderingar följs upp och återrapporterar
 • att arbeta för samverkan mellan akademi och arbetsliv/branschsektor sker som en naturlig del i utbildningen

Nämnden har det övergripande ansvaret för lärarprogrammens innehåll och kvalitet, liksom det övergripande ansvaret för verksamheten vid Regionalt utvecklingscentrum, RUC.

Nämnden för lärarutbildning har i uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra Linnéuniversitetet lärarutbildning, dess forskningsbas samt regional samverkan inom förskole- och skolområdet. Nämnden har ett ansvar för samverkan med det omgivande samhället inom sitt sakområde, inkluderat verksamhetsförlagd utbildning. Den har även ansvar för globala värden inom sitt sakområde.

Nämnden för lärarutbildningen leds av dekan och prodekan. Dessa har stöd från kansliet för lärarutbildning i arbetet. De fakulteter vars kurser ingår i lärarutbildningens program, finns representerade som ledamöter i nämnden. Ledamoten är fakultetens dekan eller den som respektive dekan utser. I nämnden finns även två externa ledamöter och tre studentrepresentanter.

Ofta kan de studentrepresentanter som sitter i nämnden även sitta i beredningsgruppen.

Dekanen är högst uppsatta tjänsteperson på nämnden för lärarutbildning. De flesta fakulteter har ett Dekans beslutsmöte samt en beredningsgrupp, ofta i nära anslutning till vartannat. Det är vanligt att det är samma studentrepresentant som är invald till dessa möten och att hen sitter med i en styrelse till antingen studentkåren eller utbildningsförening då det ofta är stora frågor som berörs och viss vana vid systemet är att rekommendera.

Beredningsgruppen utgörs av dekan, prodekan, programrådsledare, utbildningssamordnare, kanslichef, nämndstöd samt studeranderepresentanter/doktorandrepresentant. Beredningsgruppen bereder ärenden till nämnden och träffas inför varje nämndsmöte.

Ofta kan de studentrepresentanter som sitter i beredningsgruppen även sitta i nämnden.

Programråden arbetar för en långsiktig och strategiskt hållbar utveckling av programmen inom nämnden. För varje verksamhetsområde inom lärarutbildningen finns ett programråd. Programråden är en organisatorisk nivå mellan Nämnden för lärarutbildning och institutionerna som medverkar i lärarutbildningen. Råden är en del av nämndens arbete med kvalitetssäkring av utbildningarna

Programråden kan bestå av lärarrepresentanter, programansvarig, utbildningssamordnare från kansliet samt studentrepresentanter.

Programrådets uppgift är bland annat:

 • att programvärderingar och kursvärderingar följs upp och återrapporterar
 • att arbeta för samverkan mellan akademi och arbetsliv/branschsektor sker som en naturlig del i utbildningen

De fem programråden är:

 • förskollärarexamen
 • grundlärarexamen
 • ämneslärarexamen
 • yrkeslärarexamen
 • speciallärarexamen/specialpedagogexamen

FAQ - Student representative

Här hjälper vi dig med vilken fakultet du tillhör genom din föreningstillhörighet. Flera föreningar inkluderar utbildningar på olika fakulteter. Maila oss på representant@linnek.se om du vill ha mer information eller kan du prata med din utbildningsförening. 

Växjö

Växt – Du tillhör fakulteten för teknik (FTK)
Viska – Studentförening för Internationella studenter, fakulteterna för samhällsvetenskap (FSV) och kultur och humaniora (FKH).
Wädur – Du tillhör fakulteten för teknik (FTK)
Samvete – Du tillhör fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)
S.M.I.S.K – Du tillhör antingen fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) eller hälso- och livsvetenskap (FHL)
Pedal – Du studerar till lärare och tillhör nämnden för lärarutbildning men troligen också andra fakulteter beroende på inriktning, exempelvis fakulteten för samhällsvetenskap
Pax – Du tillhör fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)
Lips – Du tillhör fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL)
Klubb – Du tillhör fakulteten för kultur och humaniora (FKH)
EHVS – Du tillhör fakulteten för ekonomihögskolan (FEH)
EDBplus – Du tillhör fakulteten för ekonomihögskolan (FEH
Champs – Du tillhör Du tillhör fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)

Kalmar

Meskalin – Du kan tillhöra fakulteten för kultur och humaniora (FKH) eller samhällsvetenskap (FSV)
SPIIK – Du tillhör fakulteten för teknik (FTK)
Karolin – Du studerar till lärare och tillhör nämnden för lärarutbildning men troligen också andra fakulteter beroende på inriktning, exempelvis fakulteten för samhällsvetenskap.
Lambda – Du tillhör fakulteten för teknik
KalmarEss – Du tillhör fakulteten för ekonomihögskolan
Humanus – Du tillhör antingen fakulteten för  samhällsvetenskap eller fakulteten för hälso- och livsvetenskap
CNaS – Du tillhör fakulteten för hälso- och livsvetenskap

FEH = Fakulteten för ekonomihögskolan
FHLFakulteten för hälso- och livsvetenskap
FKH = Fakulteten för kultur och humaniora
FSV = Fakulteten för samhällsvetenskap
FTK = Fakulteten för teknik
NLU = Nämnden för lärarutbildning

Detta är en av de största och kanske mest betydelsefulla möjligheterna studenterna har gällande studentinflytande och påverkansarbete En studentrepresentant är en student på universitetet som är vald av studentkåren att föra studenternas talan i det som kallas för beredande eller beslutande organ. Förslagsvis är man studentrepresentant i ett organ som har koppling till det du studerar, exempelvis programråd eller kanske en anställningsnämnd för ny lektor. 

Studentrepresentantens uppdrag är att föra studenternas talan och bejaka studenternas intressen i de diskussioner och beslut som tas under mötet. Innebörden av detta varierar mycket beroende på vilken typ av organ studentrepresentanten sitter i. Det händer att det kommer en nyhet om studenternas utbildning, exempelvis en inriktning som plötsligt tas bort. Detta är en form av beslut som tagits i ett organ där studenterna hade kunnat ha en studentrepresentant som antingen arbetar mot beslutet eller för, men som också kan upplysa studiekamrater, förening eller kåren om vad som håller på att hända. På så sätt kan studenterna påverka!

Vissa spenderar en kvart per termin på sitt uppdrag medan andra arbetar 3 timmar i månaden. Arbetsmängden kan skilja sig ganska mycket beroende på vilket organ som man som student är invald i. Exempelvis så behandlar fakultetsstyrelserna större och mer omfattande frågor än exempelvis ett prefekts beslutsmöte som vanligtvis redan är berett och går ganska fort.

Nej det behöver du inte. Alla studenter på LNU kan söka till att bli studentrepresentant, det spelar ingen roll om du studerar första terminen eller är doktorand. Det som spelar roll är vilka förkunskaper eller vilken nivå på studier som är önskvärt till det specifika uppdraget. Exempelvis brukar doktorander vara önskvärda som studentrepresentanter till exempelvis Handledarkollegier. Vi brukar uppmana studenten till att kunna relatera till organet hen söker till. Söker man till ett programråd är man alltså även student på programmet, söker man till en anställningsnämnd kan man studera både på institutionen eller i vissa fall studera HR och rekrytering.

Studentrepresentant är ett arvoderat uppdrag och studenten erhåller 350 kr för möten upp till 4h, därefter 700 kr. Arvodet betalas ut i slutet av varje termin av universitetet och den tjänsteman som är sammankallande för det organet man representerar i är kontaktperson. Man väljs på ett år men kan avsluta sitt uppdrag tidigare genom att ta kontakt med oss.

I vårt register finns ca 100 aktiva organ. Registret är sorterat per fakultet så börja med att ta reda på vilken fakultet du tillhör.
Vi uppdaterar vårt register ungefär en gång i månaden.

För att bli studentrepresentant måste man bli vald, något kårstyrelsen genomför. Genom att fylla i formuläret (längre upp på sidan) kommer du föreslås att väljas in under ett kårstyrelsesammanträde. Kårstyrelsen har sammanträde ungefär en gång i månaden, när du blivit vald kommer ditt namn läggas in i registret och sammankallande för organet kommer kontaktas av oss. Har du några frågor kring studentrepresentation så svarar vi gärna på dem, kontakta representant@linnek.se.

Do you have questions about student representatives?

Ask Kinka!