Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Annonsera stipendium & priser

Här kan ni som vill annonsera ut stipendium eller priser till studenter lägga ut information om just ert stipendium eller pris alldeles gratis!

0%
Annonsören ansvarar för att de annonser som publiceras i Linnékårens Kanaler uppfyller de regler som uppställs av Linnékåren. Detta innebär t.ex. att:
  • Innehållet i annons får inte göra intrång i annans rättigheter.
  • Annonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att innehålla inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.
  • Annonsören ansvarar för att eventuella personer som kan identifieras i en annons (exempelvis genom en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) har godkänt sin medverkan i annonsen.
  • Annonsören ska tillse att annons är i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler, inklusive dataskyddsförordningen (“GDPR”), och att Linnékåren genom exponering av annons inte agerar i strid med tillämpliga dataskyddsregler.
Annonsören ska hålla Linnékåren skadelös för all skada, som Linnékåren och dess företrädare drabbas av till följd av att annonsör (i) använder Linnékåren kanaler på ett otillåtet sätt, (ii) agerar i strid med lag, eller (iii) publicerar annons som är i strid med lagar och regler eller innebär intrång i tredje mans rättigheter.
 
Annonsören ska även ersätta Linnékåren för skada, avgift eller kostnad som Linnékåren drabbas av på grund av annonsörens brott mot avtalet. Annonsörens ansvar enligt denna punkt är begränsat till direkt skada, såvida annonsören inte har orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
 
Annonsörens skyldighet att ersätta Linnékåren gäller även i fråga om annons eller material som Linnékåren granskat utan att framställa invändningar.
 
Om krav riktas mot Linnékåren med anledning av en annons ska Linnékåren informera annonsören därom. Annonsören ska på Linnékåren begäran, på egen bekostnad och i skälig omfattning, biträda Linnékåren i hanteringen av krav som riktas mot Linnékåren med anledning av en annons.
 
Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på Linnékårens kanaler varierar från tid till annan. Linnékåren bär inte något ansvar för sådan variation.
 
Linnékåren har även rätt att, helt eller delvis, stänga av eller avbryta publicering av annonsörens annonser om:
  • Annonsören bryter mot Linnékårens allmänna villkor.
  • Annonsören, eller representant för Annonsören, beter sig olämpligt gentemot Linnékårens personal, användare eller andra annonsörer.
  • Annonsören inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut eller andra konsumentskyddande lagar.
  • Linnékåren har anledning av misstänka att annonsören inte bedriver en seriös verksamhet, t.ex. genom att agera bedrägligt gentemot Linnékårens användare, sakna nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamheten eller tillhandahålla otillräcklig eller missvisande information.

Linnékåren granskar annonsen innan den publiceras, och förbehåller sig rätten att neka publicering av annonser. Linnékåren förbehåller sig även rätten att plocka bort redan publicerade annonser. 

Vid frågor kan du kontakta Linnékårens annonsförmedlare, 010 330 30 09 eller info@linnek.se. Dessa villkor kan uppdateras och förändras utan föregående meddelande. Tjänsten kommer dock alltid att tillhandahållas kostnadsfritt för uthyrare och studenter.

Genom att trycka på “Lägg upp annons” förhåller sig annonsören till de ovannämnda användarvillkor.