Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Fusk & Plagiat

Det finns rättigheter och skyldigheter du förväntas känna till, följa och utnyttja dig av. Särskilt nu i uppsatstider är det extra viktigt att ha koll på sina källor, sin referenshantering och reglerna kring fusk och plagiat! Diskutera dem med din lärare eller hör av dig till oss på kåren om du har frågor eller behöver råd och stöd.

Om du behöver hjälp med akademiskt skrivande rekommenderar vi att du kontaktar bibliotekets Studieverkstad som kan ge kvalificerat stöd kring referenshantering och skrivande! 

Antal anmälda disciplinärenden: 

 • 2024: 77 (240520)
 • 2023: 144
 • 2022: 104
 • 2021: 173 
 • 2020: 114
 • 2019: 105
 • 2018: 65
 • 2017: 48

Fusk och plagiat

Det är ditt ansvar att känna till regler om fusk och plagiat. Lärare är duktiga på att upptäcka och skyldiga att anmäla det, vilket kan leda till avstängning från studierna. Även störande beteende och trakasserier kan medföra disciplinåtgärder med allvarliga konsekvenser. Studentombudet kan ge råd och stöd. 

Fusk, dvs. försök till vilseledande och plagiat kan bland annat vara…

 • Att använda text eller annan media från böcker, hemsidor, artiklar, andra studenters arbeten m.m. utan att referera/citera korrekt.
 • Felcitering
 • Att använda för mycket av andra personers arbete, även om man citerat/refererat på rätt sätt.
 • Att skicka in någon annans arbete som sitt eget.
 • Att ta med sig/använda otillåtna böcker, papper, anteckningar, miniräknare eller andra hjälpmedel under tenta.
 • Att ha med sig otillåtna anteckningar i böcker som du får använda under en tentamen.
 • Att ha mobiltelefonen på sig under tenta (oavsett om den är avstängd eller inte).
 • Att samarbeta på uppgifter som ska göras enskilt.
 • Att dela med sig av sitt individuella arbete till andra innan deadline.
 • Att skicka in uppgifter som du köpt/fått av någon annan.
 • Att skriva ditt namn på uppgifter/arbeten som du knappt eller inte alls hjälpt till att skriva, att skriva någon annans namn på en uppgift de inte skrivit eller att skicka in uppgifter i någon annans namn.
 • Att ändra i uppgifter efter att du har skickat in dem för bedömning.
 • Att fabricera data, statistik, intervjuer eller liknande material.
 • Att medvetet misstolka andras texter, statistik, citat m.m. för att driva fram en poäng.
  •  

En student som vid examination medvetet försöker föra läraren/examinatorn bakom ljuset, trots vetskap om att det inte är tillåtet, gör sig skyldig till fusk genom försök till vilseledande. Det kan till exempel handla om användning av otillåtna hjälpmedel vid en salstenta (fusklappar, mobiltelefon eller otillåtna anteckningar i en bok), att lämna in ett arbete man köpt eller att ha sitt namn på ett arbete man själv inte bidragit till.

Att plagiera innebär att man stjäl hela eller delar av någon annans arbete (vanligen text, logik, ljud eller bild) och presenterar det som sitt eget utan att göra korrekta citat eller referenser till källan. 

Att utnyttja andras arbete i orimligt stor omfattning kan också anses vara plagiat, även om det är korrekt citerat och refererat. 

Det är inte heller tillåtet att använda hela eller delar av sina egna tidigare arbeten utan att tydligt ange att det har lämnats in tidigare. Argumenten handlar bland annat om att man inte ska kunna få poäng eller studiemedel för samma arbete flera gånger.

Det kan vara svårt att avgöra exakt var gränsen går, men vid misstanke om plagiat används ofta analysresultaten från textmatchningssystemet Urkund som underlag.

Lär dig mer om referenser och plagiat på Skrivguiden.se och Refero

 

Testa dig själv!
Plagiat eller inte?
 1 (In Swedish only)
Plagiat eller inte? 2 (In Swedish only)

Om du behöver hjälp med akademiskt skrivande rekommenderar vi att du kontaktar bibliotekets Studieverkstad som kan ge kvalificerat stöd kring referenshantering och skrivande! 

Den som stör eller hindrar ordinarie verksamhet (t ex föreläsningar, seminarier, laborationer, presentationer, VFU och examination) riskerar att bli anmäld för störande beteende. Detta gäller även i universitetsbibliotekets lokaler.

Om en student utsätter annan student eller anställd för trakasserier kan det resultera i att ärendet hamnar hos disciplinnämnden och att man tilldelas en disciplinåtgärd. 

Även studenter kan anmäla andra studenter för fusk/trakasserier.

Tentamensvakter och lärare är skyldiga att upprätta en anmälan vid misstanke om fusk vilket kan leda till en disciplinåtgärd. Du blir informerad om misstanken och att den kommer att rapporteras men får göra klart din tentamen om det sker under pågående examination. Därefter skrivs en rapport och ansvarig lärare informeras.

Om det anses finnas grund för anmälan skickas det vidare till universitetets disciplinnämnd där det hanteras så snabbt som möjligt för du inte ska behöva oroa dig längre än nödvändigt. Du underrättas om att anmälan skickats vidare och får en kopia av den och information om vad som kommer att hända framöver. Du ges möjlighet att skicka ett skriftligt yttrande för att ge ditt perspektiv på vad som har hänt. Ditt ärende diskuteras aldrig med personer som inte är inblandade i det.

När ärendet har inkommit kan rektor tillsammans med en lagfaren ledamot besluta att antingen:

 • Lämna ärendet utan vidare åtgärd
 • Ge studenten en varning
 • Överlämna ärendet till disciplinnämnden för beslut

Disciplinnämnden består av rektor, lagfaren ledamot, lärarrepresentant och två studentrepresentanter. Du och anmälaren kommer att få en kallelse till mötet eller prövningen. Du måste inte delta men det rekommenderas att du gör det. Din närvaro är inte ett krav för att ärendet ska kunna hanteras.

Vid prövningen får anmälare och anmäld ge sin syn på saken och det kan ställas uppföljande frågor. När bägge parter hörts får de lämna rummet varpå nämnden överlägger och fattar beslut.

Beslutet meddelas direkt efter att det fattats och kan vara att:

 • Ärendet lämnas utan åtgärd.
 • Du får en varning.
 • Du blir avstängd från studierna. Tidsperioden beror på hur allvarligt ditt ärende är; från några veckor till maximalt sex månader.
 • Du får inte delta på lektioner, laborationer, seminarium eller andra former av schemalagd undervisning.
 • Din kontakt med undervisande personal begränsas
 • Du kan inte anmäla dig till eller delta vid examination.
 • Du kan inte registrera dig på nya kurser.
 • Du får inga studiemedel från CSN.
 • Ditt studentkonto stängs av, vilket innebär att du inte kan använda de tjänster som kräver studentinlogg (e-post, MyMoodle, publika datorer, nätverket, databaser etc.)
 • Du har inte tillgång till Studieverkstaden
 • Du riskerar att inte tillåtas påbörja eller fortsätta på din VFU, praktik eller utbytestermin.
 • Du riskerar hamna under poänggränsen för nästkommande kurs.
 • Du riskerar att behöva ta studieuppehåll.
 • Du riskerar att förlora din studentbostad om du inte klarar av att ta tillräckligt många poäng.
 • Eventuella stipendier du fått riskerar att dras in.
 • Din examen kan riskera att försenas.

Scenarion

Grupparbetet

Tycker du att David ser ut att ha varit delaktig i grupparbetet nedan?

Vi har väl alla suttit i ett grupparbete där man känt att alla kanske inte drar ett lika tungt lass. Men visste du att det inte är tillåtet att sätta sitt namn på en uppgift som lämnas in utan att ha varit med och skrivit? Detta är försök till vilseledande och något som Disciplinnämnden kan besluta att stänga av en student för.

Fråga kompisen

Känner du igen dig i mobilkonversationen nedan? Är detta fusk? 

Att fråga en kompis om hjälp på en hemtenta, eller kanske vara den som får frågan, känner nog många igen sig i. Men hur såg instruktionen ut för din examination? Var det en individuell uppgift? Hur hanteras sen den information som efterfrågades här? Kommer studenten att kopiera texten och lägga in i sin egen inlämning eller används den för att få hjälp med vart man kan hitta svaret? Att efterfråga svaret på en fråga lämnar några funderingar enligt oss och det är viktigt för dig som student att veta att detta kan hamna i Disciplinnämnden. Om svaret kopieras och sen läggs in i nästa students hemtentamen som skickas in innan du skickat in din, hur ser läraren på likheterna i era inlämningar?

Copy & Paste

”Jag kopierar bara ett litet stycke till texten. En liten sak kommer inte märkas. Ingen referens i texten? Aja, en miss gör nog inget i hela uppgiften..”

När det blir stressigt med inlämningen är det inte helt ovanligt att ett litet stycke, direktkopierat, slinker in i ett arbete i förhoppning om att det inte kommer synas bland alla sidor. Men är det värt att inte kunna ta sin examen bara för att man inte skrev referens?

Har du frågor om fusk & plagiat?