Råd och Stöd

Vänd dig i första hand till examinator eller kursansvarig för att lösa problemet så nära källan som möjligt. Om det inte hjälper, eller det finns andra skäl, så bör du vända dig till programansvarig eller prefekt. I vissa fall kan även studievägledare, Studerandeavdelningen och Studenthälsan vara bra att kontakta.

Om det finns generella kvalitetsproblem som berör många studenter på din kurs eller utbildning bör du kontakta våra utbildningsbevakare.

Om du blivit illa behandlad, är osäker på vad som gäller, behöver råd, hjälp med att föra klagomål vidare eller stöd i disciplinärenden bör du kontakta våra student- och doktorandombud.

Tips & Råd

Håll koll på dina rättigheter och skyldigheter, och försätt dig inte i situationer där fusk eller plagiat kan ses som en utväg eller kan ske av misstag!

 • Sätt dig in i vilka regler som gäller för det specifika examinationstillfället och följ dem. Fråga vid minsta osäkerhet!
 • Undvik tidspress! Börja i god tid och lämna in i god tid.
 • Formulera dina egna svar. Det är ditt arbete som ska bedömas.
 • Redogör tydligt för dina källor och vad du låtit dig ”inspireras” av.
 • Korrekturläs med fokus på citat och referenser. Ta hjälp av korrekturläsare som inte läser kursen själv.
 • Var mycket restriktiv med att titta på andras arbeten och att låta andra se dina, i synnerhet före deadline.
 • Ha koll på vad du tar med in i tentasalen! Påpeka misstag själv!
 • Jobba med gruppmedlemmar som har sunda värderingar.
 • Klargör förväntningar i grupparbeten och hantera problem tidigt.
 • Dokumentera vem som gjort vad i grupp- och projektarbeten, och dokumentera arbetets utveckling över tid.
 • Informera din lärare och be om hjälp om det uppstår problem.
 • Var observant på att det kan finnas kulturella skillnader i synen på studier, ansvar, öppenhet, fusk och plagiat.
 • Fuska inte! Överväg andra alternativ som att be om mer tid, inte lämna in uppgiften alls, hoppas på en komplettering, satsa på omtentan eller att helt enkelt läsa om kursen.
 • Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning bör du kontakta Studerandeavdelningens samordnare på https://lnu.se/student/stod-och-service/studera-med-funktionsnedsattning för att få den hjälp du har rätt till.

På en institution är det prefekten som är chef och har arbetsmiljöansvaret för både personal och studenter. Om du har synpunkter på din fysiska eller psykosociala studiemiljö kan du därför vända dig till prefekten, till studerandeskyddsombudet, till fakultetens skyddsombud eller höra av dig till studentkåren.

Om du själv vill engagera dig i studiemiljöfrågor kan du göra stor nytta genom att bli studerandeskyddsombud på din institution eller fakultet. Du behöver inga förkunskaper och får den utbildning som krävs.

Kränkningar av olika slag anmäls i första hand till universitetet. Läs mer på https://lnu.se/student/under-studierna/diskriminering-trakasserier-och-krankningar eller vänd dig till studentombudet för råd och hjälp med hur du går vidare.

Du har rätt att begära byte av examinator om du blivit underkänd två gånger på samma uppgift av samma examinator och du tycker att bedömningen är felaktig. Begäran görs skriftligt till institutionens prefekt (ungefär avdelningschef). Om din begäran beviljas examineras du vid nästa examinationstillfälle av den som prefekten utsett, men vem det blir kan du inte påverka. Dina möjligheter att tentera anonymt kan förstås bli begränsade.

Du ska ges möjlighet att göra en anonym kursvärdering efter avslutad kurs. Utnyttja möjligheten att tycka till om vad som varit bra och mindre bra eftersom det blir ett viktigt underlag när lärarna ska förbättra kursen.

Kursvärderingarna ska sammanfattas och kommenteras av kursansvarig lärare, och den ska dessutom ska återkopplas till er som läst kursen. Resultat och eventuella förändringar som kursvärderingen resulterat i ska också redovisas till de som läser kursen nästa gång.

Om du är intresserad av en speciell kurs kan du begära att ta del av tidigare kursvärderingar genom att maila arkiv@lnu.se eller utbildningsadministratören.

Du kan påverka din utbildning, din studiemiljö och hur universitetet fungerar på många olika sätt:

 • Gör kurs- och programvärderingar! Begär att få återkoppling på de du gjort när de har sammanfattats och be läraren redovisa tidigare studenters synpunkter när du börjar en ny kurs. Begär att få göra kursvärdering om det inte gjorts när kursen slutar, och be vid behov om kopior på andra kursvärderingar från arkiv@lnu.se.
 • Stöd vårt arbete med utbildningskvalitet och -bevakning genom att bli medlem i studentkåren Linnékåren.
 • Delta i din utbildnings programråd*, eller verka för att ett sånt inrättas om det inte redan finns.
 • Bli studentrepresentant* i något av universitetets beredande eller beslutande organ.
 • Bli studentskyddsombud* på din institution eller fakultet.
 • Engagera dig i någon studentförening eller nation.
 • Gå med i studentkårens Buddy-verksamhet.
 • Engagera dig i Linnékåren som deltidsledamot* eller heltidsarvoderad* studentpolitiker.
 • Efter studierna kan du dessutom hålla dig uppdaterad och bidra som alumn eller mentor.

 

* Hör av dig till representant@linnek.se för information om hur du blir invald och kan representera andra studenter. Uppdraget är arvoderat och det krävs vanligtvis inga speciella förkunskaper

Generellt anses engelska kunna förekomma, till exempel litteratur eller engelskspråkiga undervisande lärare, på kurser som anges med undervisningsspråk svenska. På samma sätt kan det förekomma när det gäller de nordiska språken norska och danska. Dock måste det framgå av kursplanen om examinationen ska genomföras på något av det nordiska språken.

Om det inte anges som mål i kursplanen att studenten ska kunna visa kunskaper i danska/norska så gäller svenska språklagen vid examinationen,  dvs. att tentamensfrågor ska vara på svenska och studenten ska kunna besvara  dessa på svenska. Dock kan seminarier genomföras på ”skandinaviska”, dvs att läraren är dansk- eller norskspråkig och att studenter och lärare genomför seminariet på ”skandinaviska”, såvida det inte av kursplanen framgår mål som anger kunskaper i danska/norska som innebär att studenten ska kunna bedriva seminariet på danska/norska. 

Utbildning i Sverige är avgiftsfri vilket innebär att du som student inte ska betala några avgifter för din utbildning eller examination. Linnéuniversitetet tar dock för utbildning som startar efter 2011-07-31 ut studieavgift av den som inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). 

Att utbildningen är avgiftsfri innebär inte att den är kostnadsfri. Du behöver själv stå för de kostnader som uppstår för att kunna genomföra utbildningen, t ex i form av:

 • Boende
 • Resor till och från studieorten
 • Kurslitteratur, inkl. sånt som formelsamlingar, nothäften och sjökort
 • Personliga hjälpmedel såsom gradskivor, passare, miniräknare, dator, internetuppkoppling och viss programvara
 • Personligt skriv- och anteckningsmaterial såsom block och pennor
 • Kopiering och utskrifter
 • Visst förbrukningsmaterial såsom färg, penslar, lera, trä och textilier.
 • Övrigt som studenten antingen kan förväntas ha tillgång till eller kan använda privat, såsom vissa musikinstrument, viss idrottsutrustning, träningskläder och personligt utformad skyddsutrustning (t ex individuellt formgjutna hörselskydd)   

Övrigt

Universitetet har rätt att ta ut skälig ersättning för vissa saker som tillhandahålls i en kurs, t ex kompendier eller förbrukningsmaterial som papper, färg, penslar och textilier). 

Om en kurs kan eller kommer att medföra extrakostnader för deltagarna, t ex i form av studieresor eller material, så ska det framgå under punkten Övrigt i kursplanen. På motsvarande sätt ska särskilda kostnader i ett program framgå under rubriken Övrigt i utbildningsplanen.    

Du ska inte behöva betala för att komma åt schema, laborationsuppgifter eller examinationsfrågor.

Universitetets regler för tilldelning av VFU- eller praktikplatser ska vara förutsägbara, tydliga och transparenta, bland annat för att studenten ska kunna ta höjd för ökade kostnader under praktikperioden. Exempelvis beskrivs lärarutbildningens VFU väl i en handbok.  

CSN erbjuder i vissa fall tilläggsbidrag, tilläggslån och merkostnadslån.    

Kostnader för examination som en student begärt att få göra på annan ort (t ex på en ambassad eller annat universitet) bekostas av studenten själv.

Se även

SFS:s kommentarer på CSN:s rapport “Studenternas sociala och ekonomiska situation” (2020)

Högskoleverket. 1996. Avgiftsfri utbildning.  

Högskoleverket. u.å. Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning

SFS. 2020. Ingen student ska betala för sin examen

Sjukanmäl dig på Försäkringskassan redan första dagen. Exakt vad du behöver göra ser du på https://tinyurl.com/nm3tuvf5

Universitetet gör inga individuella anpassningar av
kurser eller examination för den som varit sjuk, så missar man hela kurser kommer man efter i studierna. Ta kontakt med t ex programansvarig och studievägledare för att diskutera de fortsatta studierna och lägg upp en individuell studieplan så du kommer tillbaka  så snabbt och smärtfritt som möjligt. Se https://lnu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/om-du-blir-sjuk/

CSN tar hänsyn till sjukdom men behöver intyg. Sätt dig in i vad som gäller på https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/sjuk.html

Grupparbete ingår som en viktig del i många kurser, och det är därför viktigt att lära sig hur samarbetet blir så bra och effektivt som möjligt. PUFF vid farmaceutiska fakulteten på Uppsala universitet har tagit fram riktigt bra information om det, och vi länkar tacksamt till deras sidor om:

 
 
 


Eller ladda ned ovanstående som PUFF:s Guide till att arbeta i grupp (PDF)

Tentor & Betyg

 • Salstentor och vissa andra examinationsuppgifter behöver du oftast anmäla dig till separat och de finns inte alltid med på ditt schema. Information om när ordinarie tenta sker ska du få vid kursstart. Fråga din lärare vad som gäller om du är osäker.
 • Examinationsuppgifter ska bedömas och betyget meddelas inom 15 arbetsdagar.
 • Du har rätt att skriva salstentor anonymt. Seminarier, muntliga presentationer, laborationer etc. görs däremot i regel inte anonymt.
 • Det ska finnas minst ett förnyat examinationstillfälle i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle. För en salstenta rör det sig oftast om 4–8 veckor. Omtentatillfället ska meddelas senast vid ordinarie tentamenstillfälle. Omtentan och ordinarie tenta bör vara snarlika ifråga om svårighetsgrad och omfattning, men frågornas typ och poänggränser kan skilja sig åt.
 • Det måste finnas minst 10 arbetsdagar mellan det att ordinarie tentaresultat meddelas och omtentan sker för att du har rimliga möjligheter att plugga.
 • Ibland kan det erbjudas ytterligare examinationstillfällen (t ex nästföljande termin eller under sommaren) men det är inget du kan förutsätta eller kräva och kan variera från kurs till kurs, från år till år och från lärare till lärare. Fråga vad som gäller om du är osäker.
 • Examinationsuppgifter ska utformas så att individuella betyg kan sättas. Det ska gå att avgöra vem som gjort vad i exempelvis ett grupp- eller projektarbete.
 • Den som sätter betyg kallas examinator och vem det är ska meddelas vid kursstart. Examinator är oftast den som läser och bedömer examinationsuppgiften, men kan i vissa fall behöva förlita sig på en annan rättande lärares bedömning.
 • Du har rätt att få återkoppling på din examinationsuppgift, inte bara ett betyg.
 • Frågor till lärare via till exempel e-post ska besvaras inom 2–3 dagar.
 • Ett godkänt betyg eller positivt beslut kan inte sänkas eller ändras till din nackdel efter att det har meddelats. Ett betyg kan inte överklagas till högre instans eller överprövas av någon annan. Däremot kan du begära att examinator omprövar sitt betygsbeslut om du har goda argument eller anser att det begåtts ett uppenbart misstag, t ex att poängen på en tenta summerats fel eller om du misstänker att examinatorn inte har fått eller har glömt läsa delar av din examinationsuppgift.
 • Examinator kan erbjuda komplettering om din uppgift ligger nära gränsen till godkänt. Det ska då tydligt framgå vad du behöver göra för att nå godkäntgränsen och hur lång tid du har på dig. Om kompletteringen inte lämnas in, lämnas in sent eller inte uppfyller villkoren ska uppgiften underkännas. Komplettering på komplettering får inte erbjudas, och komplettering är inte heller något du med automatik har rätt till utan något som erbjuds på examinators initiativ.
 • Ett program består av ett antal kurser som är tänkta att läsas i viss följd. Ibland ställs krav på att du måste ha klarat en viss kurs eller tagit ett visst antal högskolepoäng för att få börja nästa kurs. Läs igenom utbildningsplanen och de ingående kursernas kursplaner för att ta reda på vilka krav som ställs, och räkna med att de kraven även gäller dig.
 • Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som beskriver kursens mål, innehåll och examinationsformer. Kursplanen måste följas av såväl lärare som studenter, så det är bra att ha läst den i förväg.
 • Listan över kurslitteratur finns sist i kursplanen. Räkna med att det är angiven litteratur som gäller, men dubbelkolla ändå gärna med kursansvarig om du tänker skaffa den långt i förväg.
 • Ditt schema ska finnas tillgängligt minst en månad innan kursstart för att du ska hinna skaffa kurslitteratur och planera dina studier. Tentor och omtentor finns inte alltid med i schemat; åtminstone inte vid kursstart. Fråga din lärare om vad som gäller!

Du har rätt att begära byte av examinator om du blivit underkänd två gånger på samma uppgift av samma examinator och du tycker att bedömningen är felaktig. Begäran görs skriftligt till institutionens prefekt (ungefär avdelningschef). Om din begäran beviljas examineras du vid nästa examinationstillfälle av den som prefekten utsett, men vem det blir kan du inte påverka. Dina möjligheter att tentera anonymt kan förstås bli begränsade.

Studenter kontaktar oss ibland med frågor om obligatoriska moment så vi har bett universitetet om ett förtydligande. Universitetets förvaltningsrättsliga grupp skriver följande till Linnékåren på frågan “Vad är ett obligatoriskt moment?”:

Det kan finnas en viss förvirring vad gäller begreppet
obligatoriskt moment. När vi använder begreppet obligatoriskt moment i Lokala
regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå
samt då UKÄ använder begreppet i rapporten Rättssäker examination är det i betydelsen av ett moment med ett innehåll som studenten inte kan tillgodogöra sig på annat sätt än att närvara, medverka och genomföra den obligatoriska aktiviteten (momentet).

Ett obligatoriskt moment betygssätts inte – undervisande
lärare noterar studentens närvaro/deltagande och att det är genomfört. För ett obligatoriskt moment finns ingen skyldighet för universitetet att erbjuda ett
nytt tillfälle att genomföra ett missat obligatoriskt momentet. (jmf omexamination som ska erbjudas till de studenter som varit underkända/inte kunnat genomföra den ordinarie tentan ). Detta innebär att studenten endast kan ta igen det obligatoriska momentet nästa gång kursen ges.

I enlighet med vad UKÄ anger i Rättssäker examination skriver universitet i Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå att obligatoriska moment ska anges i kursplanen. Det ska även, precis som examinationer, anges i schemat när det ska genomföras.

Det är viktigt att känna till skillnaden mellan
examination och obligatoriskt moment. En examination är i sig alltid obligatorisk – det säger sig självt att studenten måste närvara och genomföra
examinationen för att kunna examineras. Via examinationen påvisar studenten sina kunskaper, bedömas och betygssätts. Det obligatoriska momentet är som beskrivs i första stycket ett moment som måste vara genomfört för att studenten ska erhålla ett slutbetyg på kursen. Det obligatoriska momentet ska genomföras
men det är ingen prestation som betygssätts.

Det kan ha förekommit (i största välmening) att det i ett
schema anges att en aktivitet är obligatorisk eftersom den bedöms som extra viktig för studenten. Det är dock inte korrekt att ange något som obligatoriskt om det inte finns stöd för det obligatoriska momentet i kursplanen. I det sammanhanget är det således viktigt att skilja på vad som är obligatoriskt enligt kursplanen och vad undervisande lärare eller examinator i sin information till
studenten anger är viktigt del i undervisningen att de deltar i. 

Examensarbeten, kandidat-, magister- och mastersuppsatser måste registreras och lagras (“laddas upp”) i DIVA för att kunna betygsättas som godkända, men det finns inga krav på att det samtidigt måste publiceras.   

Universitetet uppmuntrar till fulltextpublicering, men som författare äger du upphovsrätten och avgör själv om det ska publiceras eller inte.  

Ett arbete som redan har fulltextpublicerats i DIVA kan bli svårt eller omöjligt att publicera i ett senare skede, till exempel om man vill omarbeta och skicka in det till en vetenskaplig tidskrift.  

Läs mer på https://lnu.se/ub/diva-uppsats/

Utbildningsbevakare

Har du synpunkter på kvaliteten i undervisningen, hur kurser bedrivs, progressionen i ett program, eller dåliga processer, rutiner eller system? Kontakta våra utbildningsbevakare för att påverka och förändra dem en gång för alla! 

Linnékårens utbildningsbevakare arbetar främst med långsiktiga och övergripande kvalitetsfrågor genom att bevaka, granska och påverka beslut på institutions-, fakultets- och universitetsledningsnivå, kursplaner, utbildningsplaner, kvalitetsutvärderingar, lokala regler och policyfrågor.

Bryan Wahlgren
Utbildningsbevakare Kalmar

Arbetar bland annat med utbildningsbevakning, universitetets kvalitetsutveckling & studentrepresentation. Huvudansvarig för Fakulteten för Konst och Humaniora (FKH), Nämnden för Lärarutbildning (NLU) & Fakulteten för Teknik (FTK)

Eric Ask Josefsson
Utbildningsbevakare Växjö

Arbetar bland annat med utbildningsbevakning, universitetets kvalitetsutveckling & studentrepresentation. Treklöveransvarig. Huvudansvarig för Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Fakulteten för Hälso- och Livsvetenskap (FHL) & Ekonomihögskolan (FEH)

Student- och doktorandombud

Vänd dig gärna till våra ombud om du känner dig orättvist behandlad av lärare eller personal. De besvarar dina frågor och ger råd och stöd rörande dina rättigheter och skyldigheter  som student eller doktorand.

Vanliga frågor handlar om rättigheter, examination, scheman och bemötandefrågor, men ombuden kan också hjälpa till i disciplinärenden och fall som rör diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Våra ombud arbetar under sekretess. Du kan kontakta dem anonymt och de lyfter bara ärenden vidare med ditt medgivande.  

Micha Hallberg

Student- & Doktorandombud Kalmar

Nicholas Pagden

Student- & Doktorandombud
Växjö