Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Linnékårens enkät – detta är era åsikter

I mars kunde medlemmar och övriga studenter besvara enkäten Studentåsikter.  Frågorna rörde studentengagemang och vad studenter känner till om Linnékåren. Nu vill vi dela med oss av resultatet.  

Enkäten hade 82 svarande, de flesta i Kalmar eller Växjö. Merparten hade pluggat vid Lnu i två eller tre terminer, och de flesta uppgav att de var medlemmar.  

Vårt studiesociala arbete angavs som den främsta anledningen till att vara medlem. Det tycker vi är jättekul och vi är glada och stolta över vår insats trots pandemin. Även vår utbildningsbevakning och möjligheten att själv få stöd i utbildningsfrågor var skäl till att vara medlem, liksom rabatter och tillgång till studentpubar. 

Det uppskattas att det är enkelt att få kontakt med oss, att vi är bra på att informera om sådant studenter behöver känna till och att det är lätt att få stöd i olika frågor. Det lyftes också att vi har bra erbjudanden så som Ny i Växjö, kår-kvällar, pubar och rabatter. Att vi representerar studenter i olika miljöer, såväl på universitetet som utanför, uppskattas också.  

Flera icke-medlemmar uppgav pandemin och dess effekter som anledning till att inte köpa medlemskap i år, men att det finns ett stort intresse att bli medlem när pandemin släppt oss ur sitt grepp. Flera anger missnöje med att medlemskaffet är inställt. Här vill vi förtydliga att inte heller vi är nöjda med att inte kunna erbjuda den mötesplats som medlemskaffet varit – men vi måste kunna garantera säkerheten för såväl medlemmar som vår styrelse och personal och ta ansvar för att minska smittspridningen. Dialogen med medlemmar är mycket viktig för oss så vi saknar också medlemskaffet och andra möjligheter att träffa studenter. 

De utmaningar vi ser handlar om likvärdighet mellan orterna, integration, att öka medlemsnyttan och hur vi kan bli ännu bättre på att nå ut med vad vi gör och erbjuder. Det bästa sättet att hålla sig informerad – om vad vi jobbar med och vilka frågor vi driver – är att följa oss på sociala medier. Idag använder vi främst Facebook och Instagram men kanske skulle ni önska att vi syns även på andra ställen?  

Vår webbplats är tillgänglig för alla, medlemmar kan läsa vårt nyhetsbrev. Alla studenter är välkomna att kontakta oss vid synpunkter eller frågor, på det sätt som passar bäst. 

På frågan om vad vi skulle kunna jobba med utöver det vi redan gör handlade förslagen om föreläsningar, utbildningar, Coronasäkra aktiviteter, att jobba med studenters psykiska mående. Flera svarade att de är missnöjda med de skillnader som finns i utbudet i Kalmar kontra Växjö. Vi vill gärna dela med oss av hur vi ser på studentlivet och de utmaningar som finns. 

Föreningsutbudet skiljer sig en del åt, med ca 10 föreningar i Kalmar och nästan 40 i Växjö. Det finns ingen strävan i att utbudet ska se exakt likadant ut i Kalmar och Växjö då förutsättningarna är olika. Däremot måste det finnas engagerade studenter såväl i föreningarna som i kåren för att studentlivet ska kunna fortsätta utvecklas till allas fördel på båda orter. 

I Kalmar har medlemsantalet i Linnékåren minskat (i flera år) vilket påverkar Kalmar-studenters möjlighet till inflytande i Linnékåren. Det bästa sättet att försäkra sig om ett större inflytande för studenter i Kalmar är att så många Lnu-studenter som möjligt köper medlemskap i Linnékåren och därefter på olika sätt engagerar sig i studentlivet. Inte minst blir detta viktigt inför öppnandet av det nya kårhuset Lék-stugan i Kalmar. Utöver Lékstugan är flera nya intresseföreningar på gång vilket gör att framtiden ser ljusare ut.  

I Växjö finns idag ett stort och varierat utbud av studentföreningar och vi i kåren är mycket stolta över att Växjö Campus är väl omtalat. Vi ser positivt på att det finns en vilja att även i Växjö starta upp nya studentföreningar. Ett varierat föreningsliv på båda orter inkluderar fler studenter som kan vilja testa olika typer av engagemang under studietiden. 

Vi ser också behov av ett förtydligande kring vad Linnékårens roll är i föreningslivet. Utöver att Linnekåren har introduktionsansvar har vi en samverkande och utbildande roll. Samtliga studentföreningar vi har samarbetsavtal med blir varje år erbjudna styrelseutbildningar och ansvarsutbildningar. Vi håller ordförandetorg i syfte att delge information men också att erbjuda en mötesplats där föreningarna kan utbyta idéer och erfarenheter. Det ska vara självklart för studenter engagerade i studentlivet att ha en nära kontakt med Linnékåren. Vår roll är också att stötta och pusha våra samarbetsföreningar när behov finns. 

Några har skrivit att integrationen mellan svenska och internationella studenter brister, att det och att internationella studenter i låg grad är representerade inom föreningarna. Vi är benägna att hålla med. Vi har inte lyckats rekrytera tillräckligt många svenska studenter till Buddy-programmet och föreningarna kan bli bättre på att marknadsföra sig på engelska. Vi ser behov av att tillämpa nya arbetssätt och kommer att se över och föreslå vad vi liksom föreningarna på båda orter kan utveckla. 

En fråga handlade om vilken typ av organisation eller förening som är mest intressant att engagera sig i och varför. Utbildningsförening var det mest förekommande svaret, i syfte att lära känna fler inom samma utbildning eller fakultet. Näst flest valde kåren för att organisationen har ett tydligt syfte och möjligheten att vara med och påverka är stor.  

Tyvärr var det drygt 18% som inte var intresserade av att engagera sig överhuvudtaget, för att det tar för mycket tid eller att det inte finns något av intresse. Hel-eller deltidsstudier, familjeliv och val av bostadsort kan vara det som gör att tiden till engagemang saknas. Särskilt i år har det funnits många begränsningar att förhålla sig till vilket tyvärr påverkat föreningslivet mycket negativt. 

Flera vill ha bättre förmåner som betyder något i vardagen, och inte 5kr rabatt här och där. Vår ståndpunkt är att vi före pandemin hade flera riktigt bra erbjudanden, men såklart kan vi alltid bli bättre. Men! för att kunna erbjuda mer till våra medlemmar behövs ett öppet samhälle fritt från Corona och ett vaccin. Där är vi inte än, men vi smider planer så länge. Pandemin har inneburit att vår verksamhet påverkats mycket negativt. Vi har inte kunnat arrangera välkomstmässor, erbjuda medlemskaffe, kår-kvällar eller annat kul som studenter och medlemmar vanligtvis efterfrågar.  

I mars öppnade vi ute-expen i Växjö för att kunna dela ut Ny i Växjö-paket, block och andra grejer. Vi erbjöd också ”Promenera med styrelsen” som blev uppskattat. Tyvärr fick sedan både Kalmar och Växjö nya tuffare restriktioner vilket satte stopp för våra initiativ. 

Under pandemin har vi i stället haft mer tid för vårt interna arbete. Vi har genomfört en re-branding där vi bytte namn till Linnékåren, vi utlyste en tävling bland våra medlemmar om vår nya logga och vi lanserade en ny hemsida. Vi har också tagit fram en ny värdegrund, vi har omarbetat delar av Buddy-programmet och vi har genomfört olika kompetenshöjande insatser för vår personal.  

I början på det nya året flyttade Linnékårens kontor i Kalmar ner till hus Stella på universitetskajen. I samband med flytten startade projektet att renovera lokalen Smålandsgatan som vi hyr ut till våra studentföreningar. Lokalen har rustats upp och Kalmarkontoret har tillsammans hjälpts åt att måla väggarna medan Kalmarhem har fixat ny belysning.  

Ett ovanligt verksamhetsår lider mot sitt slut. Vi ser fram emot 21/22 med tillförsikt.  

Dela nyheten:

Senaste nyheterna

Sivansfestivalen

På campus Växjö värmer vi upp inför en riktig festivalsommar med